Posiedzenie Komisji KR PIIB ds. przygotowania zmian przepisów prawa zostało tym razem wyznaczone na dzień 7 maja 2024 r. na godz. 9:00 i odbyło się w trybie online. Na wstępie posiedzenia przewodniczący Komisji Tomasz Radziewski przywitał zebranych: Danutę Bochyńską-Podloch, Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę, Jolantę Popławską, Krzysztofa Cyrulika, Mariusza Kłokowskiego, Bogdana Krawczyka, Andrzeja Stasiorowskiego, Zbigniewa Szcześniaka, Rafała Zarzyckiego i Mariana Żołyniaka.

Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie porządek obrad oraz protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 15 lutego 2024 r. Następnie omówiono propozycje zmian przepisów prawa, w tym propozycje zawarte we wnioskach zjazdowych przekazanych do rozpatrzenia przez Komisję. Dyskusja objęła wniosek dotyczący postulatu wydłużenia praktyk zawodowych stosownie do regulacji obowiązujących w 2003 r., wniosek w sprawie zmiany art. 22 ustawy Prawo budowlane w zakresie obowiązków kierownika budowy w przedmiocie zabezpieczenia budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podległymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także wniosek o doprecyzowanie definicji obiektu tymczasowego.

Po wygłoszeniu przemówienia przez Prezesa KR PIIB członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, plan pracy oraz protokół posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej, które odbyło się w dniu 4 marca 2024 r.


Istotnym problemem omawianym przez członków Komisji były też kwestie dotyczące listy obiektów, przy których konieczne jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, formy i zakresu projektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem projektu technicznego, a także wprowadzenia do ustawy Prawo budowlane definicji projektu wykonawczego. Ustalono, że członkowie Komisji prześlą propozycje zmian przepisów prawa związane z kwestiami omawianymi na posiedzeniu.


W części posiedzenia poświęconej omówieniu spraw bieżących poruszono kwestie dotyczące procedowania nowych warunków technicznych dotyczących budynków oraz normy PN-B-03007 (Konstrukcje budowlane – Dokumentacja techniczna).


Kolejne posiedzenie Komisji wstępnie zaplanowane zostało na drugą połowę czerwca 2024 r., po zakończeniu Krajowego Zjazdu.