W dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB. Przewodniczący Komisji Tomasz Radziewski przywitał zaproszonego gościa – Prezesa KR PIIB Mariusza Dobrzenieckiego oraz członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

W swoim przemówieniu Prezes nawiązał do najważniejszych spraw, które były przedmiotem rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w szczególności zasad współpracy z samorządami zawodowymi w toku procesu legislacyjnego, planowanej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych regulujących proces budowlany. Prezes poinformował zebranych, że do przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zostanie powołany zespół doradczy z udziałem m.in. przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po wygłoszeniu przemówienia przez Prezesa KR PIIB członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, plan pracy oraz protokół posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej, które odbyło się w dniu 4 marca 2024 r.


Przedmiotem obrad Komisji był wniosek przekazany do KPR przez Komisję Wnioskową, dotyczący doprecyzowania definicji obiektu tymczasowego.


Członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej dyskutowali również nad kwestią aktualizacji normy PN-B-03007 (Konstrukcje budowlane – Dokumentacja techniczna), sprawą przygotowywania sugestii zmian przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.


Gościem zaproszonym przez Przewodniczącego Komisji był Adam Rak, Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, który łącząc się za pomocą komunikatora internetowego poinformował członków KPR o zagadnieniach dotyczących szkoleń organizowanych dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.


Kolejne posiedzenie Komisji wstępnie zaplanowane zostało na dzień 18 czerwca 2024 r.