Przedmiotem obrad, które miały miejsce 13 marca br., były kwestie związane ze sprawozdawczością, pracami nad kodeksem etyki oraz przygotowaniami do XLIII sesji egzaminacyjnej.

 

Spotkanie prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Uczestniczyli w nim przewodniczący organów izby (KKR, KKK, KSD, KROZ). W obradach wzięli udział również: Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji ds. Etyki KR PIIB (KE), oraz Jacek Szer, pełnomocnik Prezesa PIIB ds. szkolnictwa wyższego. Omówione zostały roczne sprawozdania przygotowane przez poszczególne jednostki należące do struktur izby. Wniesiono drobne korekty do sprawozdania Krajowej Rady PIIB.

 

Zebrani zapoznali się z aktualnym stanem prac nad projektem nowego Kodeksu Zasad Etyki Zawodowej, tworzonym przez komisję, której przewodniczy Elżbieta Godzieszka. W trakcie posiedzeń KE 11 i 12 marca br. analizowano m.in. sugestie dotyczące tekstu, zgłoszone przez organy krajowe. Przewodnicząca komisji krótko podsumowała wniesione w zapisach zmiany.

Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, poinformował zebranych o przygotowaniach do XLIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Zapewnił, że prace komisji przebiegają zgodnie z harmonogramem, a kolejna sesja rozpocznie się 24 maja br.

 

Tekst i fot. Joanna Karwat