Posiedzenie miało miejsce 24 stycznia br. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie. Zostały na nim przedstawione roczne statystyki dotyczące członków izby. Dyskutowano także na temat zmian w Kodeksie Etyki PIIB.

 

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. Obrady Prezydium KR PIIB prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB. Uczestniczyli w nich członkowie prezydium, przewodniczący organów izby oraz Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji Etyki Krajowej Rady PIIB, i Jacek Szer, pełnomocnik Prezesa PIIB ds. Szkolnictwa Wyższego.

 

Członkowie Prezydium KR PIIB przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Tomasz Piotrowski, sekretarz Krajowej Rady PIIB, przedstawił zebranym dane statystyczne PIIB. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. do izby należy 118 649 osób. W tym gronie coraz więcej jest kobiet – aktualnie panie stanowią 13,39% (w roku ubiegłym – 12,99%). Największą liczbę inżynierów budownictwa zrzeszają Mazowiecka OIIB – 17 490 członków, Śląska OIIB – 12 788 osób i Małopolska OIIB – 11 798 członków. Najmniejsza zaś pod względem liczebności jest Opolska OIIB, do której należy 2717 osób. Sekretarz Krajowej Rady PIIB podkreślił również, że we wszystkich okręgowych izbach odnotowano wzrost aktywnych kont w portalu PIIB. Jeśli chodzi o dostęp do serwisów i baz danych (PKN, Wolters Kluwer, Bistyp), inżynierowie budownictwa coraz chętniej z nich korzystają.

Krajowe Biuro PIIB monitoruje i analizuje liczbę jednoczesnych logowań, a także średni czas korzystania z dostępów w celu jak najlepszego dopasowania zakresu usług oraz wprowadzania ewentualnych rozszerzeń, jeśli będą potrzebne.


Jeśli chodzi o wprowadzone w ostatnim roku udogodnienia i benefity, członkowie PIIB docenili uruchomienie elektronicznych płatności za pomocą PayU i w 2023 r. (od maja, gdy aktywowano usługę) ok. 13 000 inżynierów dokonało wpłat w ten sposób. Odnotowywany jest również stały wzrost zainteresowania wykupem pakietów medycznych (Luxmed) i sportowych (Medicover) w preferencyjnych cenach.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawił również statystyki dotyczące mediów społecznościowych. W profilu LinkedIn PIIB zanotowano przyrost o 2086 followersów. Konto FB PIIB ma 19 846 obserwujących. W minionym roku odnotowano w sumie 60 155 odwiedzin na stronie i w profilu.

 

Zebrani zapoznali się z informacjami o stanie przygotowań sprawozdań organów PIIB. Przewodniczący: Urszula Kallik (KKR PIIB), Krzysztof Latoszek (KKK PIIB), Dariusz Walasek (KROZ PIIB), Marian Zdunek (KSD PIIB) zapewnili, że prowadzone są ostatnie kontrole, dzięki czemu dokumenty zostaną przygotowane zgodnie z terminarzem. Sprawozdanie Krajowej Rady PIIB również złożone zostanie zgodnie z harmonogramem.

Mariusz Dobrzeniecki, Krzysztof Latoszek, Dariusz Walasek, Urszula Kallik, Mieczysław Grodzki

 

Członkowie Prezydium KR PIIB omówili projekt nowego Kodeksu Etyki. Wielomiesięczne prace nad dokumentem prowadzone przez Komisję Etyki PIIB, której przewodniczy Elżbieta Godzieszka, miały na celu aktualizację stworzonych przed laty zapisów i dopasowanie ich do dzisiejszej rzeczywistości. Nowy tekst uwzględnia zagadnienia związane m.in. z publikowaniem opinii w mediach społecznościowych, zmianami środowiska, dyskryminacją, mobbingiem, korupcją. Wprowadzone klarowne i bardziej precyzyjne zapisy nie pozostawiają pola do różnych interpretacji. Przygotowany przez komisję dokument zostanie przesłany przewodniczącym organów izby do zaopiniowania.


Prezes Krajowej Rady PIIB poinformował zebranych o tym, że Tomasz Piotrowski został członkiem Rady Normalizacyjnej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Kadencja trwa 4 lata.

 

WYBRANE STATYSTYKI PIIB (według stanu na 31 grudnia 2023 r.)

 

Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w ujęciu r/r

 

Liczba członków w podziale na okręgi

 
Zestawienie liczby członków w podziale branżowym w ujęciu r/r
 
Procentowy udział członków w zestawieniu według wykształcenia w ujęciu r/r
 
Liczba członków - podział według wieku w ujęciu r/r
 
Aktywne konta w portalu PIIB w ujęciu r/r
 
Liczba członków korzystających z Biblioteki Norm PKN w poszczególnych latach
 
Liczba członków korzystających z serwisu Wolters - podział miesięczny
 
 
Tekst i fot. Joanna Karwat/WPIIB