Podczas posiedzenia, które miało miejsce 13 grudnia 2023 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członkowie organu podjęli 15 uchwał, m.in. dotyczących powołania nowych zespołów podlegających Krajowej Radzie PIIB.

 

Spotkanie prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB. Uczestniczyli w nim przewodniczący wszystkich krajowych organów PIIB: Urszula Kallik, Krzysztof Latoszek, Dariusz Walasek, Marian Zdunek. Zebrani zatwierdzili wyjątkowo obszerny z uwagi na podsumowanie roku porządek obrad oraz protokół z poprzedniego spotkania przygotowany przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza Krajowej Rady PIIB.

 

Następnie Gabriela Przystał, pełniąca funkcję przewodniczącej Komisji Wnioskowej, omówiła efekty prac komisji, która rozpoznała i rozdysponowała wszystkie postulaty zgłoszone przez delegatów na XXII okręgowych zjazdach oraz Krajowym Zjeździe PIIB. Na zakończenie dodała, że podsumowanie prac komisji zostało opublikowane na stronie internetowej PIIB w zakładce Komisja Wnioskowa/Wnioski zjazdowe (https://www.piib.org.pl/komisje/komisja-wnioskowa/wnioski-zjazdowe). Zaapelowała również do wszystkich, którzy będą zajmowali się realizacją wniosków, by na bieżąco informowali o stanie prac w celu aktualizacji ogólnodostępnych danych z myślą o wnioskodawcach.

Gabriela Przystał
 

Głos zabrał także Mieczysław Grodzki, wiceprezes KR PIIB, który krótko podsumował wnioski skierowane do Krajowej Rady PIIB oraz sposób ich rozpatrzenia. W punkcie dotyczącym postulatów związanych z ubezpieczeniem członków PIIB Mieczysław Grodzki przybliżył również zebranym aktualne działania Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa oraz oferty ubezpieczycieli, które wpłynęły do izby. Następnie podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosków skierowanych do KR PIIB, które wpłynęły z XXII Krajowego Zjazdu PIIB i okręgowych zjazdów.

 

Dalszą część spotkania poświęcono podjęciu uchwał związanych z terminarzem działań przygotowawczych oraz zwołaniem XXIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który zaplanowano na 14–15 czerwca 2024 r. Decyzją członków Krajowej Rady zostały również przyjęte uchwały zmieniające skład Komisji ds. Cyfryzacji (nowym członkiem komisji został Artur Jurczyk z Lubuskiej OIIB) oraz Komisji Wnioskowej (w miejsce Marii Mleczko-Król z Opolskiej OIIB przyjęto Jolantę Warczok reprezentującą tę samą okręgową izbę).

 

Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat propozycji powołania przy Krajowej Radzie PIIB nowego opiniodawczo-doradczego organu – Rady Młodych. Należeć do niej będą czynni członkowie PIIB – przedstawiciele okręgowych izb (po 2 osoby z okręgu), którzy w chwili powołania do rady nie ukończyli 40. r.ż. (sprawowanie funkcji zostanie automatycznie zakończone z chwilą osiągnięcia 45. r.ż.). Przedmiotem prac nowej grupy będzie m.in. kreowanie propozycji działań skierowanych do młodych członków izby, określanie formy komunikacji z kołami naukowymi wyższych uczelni oraz szkołami średnimi, proponowanie tematów szkoleń ogólnopolskich.

– Powołanie Rady Młodych to inicjatywa zgłoszona przez Wojciecha Porębę, przewodniczącego Okręgowej Rady Lubuskiej OIIB – zaznaczył prezes PIIB. – Uważam, że naszą powinnością jest zachęcanie młodych ludzi do pracy w naszym zawodzie i wspieranie idei samorządu. Powinniśmy również przygotować młodsze koleżanki i kolegów do piastowania funkcji, które będą przejmować. My natomiast liczymy na możliwość czerpania inspiracji z pomysłów młodych. Ogromnie się cieszę, że w naszych szeregach pojawi się ta nowa grupa.

– Dużo mówimy o tym, że brakuje nam młodych inżynierów. Wiem, że wśród moich rówieśników – a nie mam jeszcze 40 lat – jest wiele osób, które mogłyby się zaangażować. Rada Młodych pomoże nam wdrożyć takie osoby w działania naszego środowiska oraz zarazić je samorządnością – powiedział Wojciech Poręba.

Członkowie Krajowej Rady podjęli uchwałę w sprawie powołania Rady Młodych. W prowizorium budżetowym na 2024 r. zostały przewidziane dodatkowe fundusze na jej działanie. Pierwsze posiedzenie rady poprowadzi prezes KR PIIB, następnie wybrany zostanie przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących oraz sekretarz rady.

Wojciech Poręba
 

Podczas obrad podjęto również uchwałę w sprawie powołania Zespołu doraźnego KR PIIB ds. opracowania standardów i opracowania protokołów przeglądów okresowych obiektów budowlanych. Jest to odpowiedź na liczne wnioski członków izby, by stworzyć ujednolicone wzory dokumentów. Członkowie zespołu: Jacek Szer (przewodniczący), Piotr Gorzkiewicz (sekretarz), Jarosław Gołuszka, Wacław Kamiński, Damian Siwek oraz Renata Staszak mają za zadanie opracować i przekazać Krajowej Radzie przygotowane formularze protokołów przeglądów budowlanych, w tym okresowych, w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2024 r.

 

Następnie Krajowa Rada PIIB przyjęła uchwałę powołującą Zespół doraźny KR PIIB do spraw seniorów, który podobnie jak Rada Młodych będzie organem opiniodawczo-doradczym zajmującym się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, ale niewykonującymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub stanu zdrowia. Pośród wszystkich członków PIIB 25% (ok. 30 tys.) stanowią osoby powyżej 65. r.ż., niektóre nadal są czynne zawodowo. W skład nowego zespołu doraźnego weszli: Piotr Parkitny (przewodniczący), Tadeusz Durak (sekretarz) oraz Leonard Szczygielski (członek). Zgodnie z ustaleniami zespół opracuje raport oraz przedstawi Krajowej Radzie PIIB swoje pomysły i rozwiązania do 2 kwietnia 2024 r.

– Długa i ożywiona dyskusja pokazała, jak ważnego tematu dotknęliśmy – podsumował prezes PIIB. – Dziękuję za wszystkie wypowiedzi członków rady i wasze pierwsze pomysły.

 

Kolejnym punktem obrad było omówienie działań Wydawnictwa PIIB w 2023 r. i założeń programowych „Inżyniera Budownictwa”. Aneta Grinberg-Iwańska, redaktor naczelna miesięcznika, przedstawiła projekty zrealizowane w kończącym się roku. Były to m.in.: comiesięczne publikacje prezentacji okręgowych izb na łamach „Inżyniera Budownictwa”, dalszy rozwój portfolio wydawnictwa poprzez wydanie nowego magazynu – półrocznika „Budownictwo. Trendy & Biznes”, który będzie dostępny w portalu członkowskim (bezpłatnie) oraz w e-sklepie na stronie www.inzynierbudownictwa.pl, stworzenie nowego wydania cyfrowego pt. „Inżynier rozmawia po angielsku” (dostępnego w portalu PIIB oraz e-sklepie wydawnictwa), lekcje języka niemieckiego publikowane na łamach „Inżyniera Budownictwa”.

Aneta Grinberg-Iwańska


Dalsze punkty obrad poświęcone były sprawom finansowym. Elżbieta Bryła-Kluczny przekazała informacje na temat realizacji budżetu i stanu finansów PIIB. Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2023, a także drugą – dotyczącą prowizorium budżetowego PIIB na 2024 r. Uchwalony plan finansowy będzie obowiązywał do najbliższego Zjazdu Krajowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Działania Komisji Współpracy z Zagranicą oraz zasady opłacania składek członkowskich w ECCE oraz ECEC przybliżył zebranym Andrzej Pawłowski, przewodniczący komisji. Omówił także krótko przedłużenie porozumienia pomiędzy ASCE (American Society of Civil Engineers) a PIIB. Wspomniano również o organizowanym w 2024 r. w Polsce jubileuszowym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej.

Andrzej Pawłowski
 

Przewodniczący okręgowych rad opowiedzieli o działaniach związanych z organizacją akcji „Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa” w 2023 r. w regionach. Większość OIIB podjęła działania w tym kierunku, przygotowując punkty konsultacyjne w różnych miastach oraz na targach nieruchomości lub budowlanych, a także udzielając porad w lokalnych mediach.


Podczas posiedzenia podjęta została uchwała w sprawie nadania Odznak Honorowych PIIB: 3 złotych i 22 srebrnych.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie świąteczne, które uświetnił występ Iwo Orłowskiego, wybitnego tenora, solisty wielu scen muzycznych w Polsce.

Iwo Orłowski
 

Tekst i fot. Joanna Karwat/WPIIB