W Warszawie 7–9 września br. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB dla swoich członków oraz przewodniczących i reprezentantów okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

 

Szkolenie było prowadzone w formie hybrydowej. Stacjonarnie uczestniczyło w nim 106 osób, pozostali brali udział online z możliwością zadawania pytań (chęć uczestnictwa zgłosiło 165 osób).

Spotkanie prowadził Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Po oficjalnym otwarciu szkolenia przez przewodniczącego KKK PIIB głos zabrał Mieczysław Grodzki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, który m.in. przekazał informacje dotyczące bieżących prac izby.

 

Następnie dr hab. Joanna Smarż, prof. URad., omówiła postępowania w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W swoim wystąpieniu poruszyła szereg istotnych tematów związanych z całym procesem uzyskiwania tytułu rzeczoznawcy budowlanego: od złożenia wniosku po ostateczną decyzję nadającą ten tytuł.

Mieczysław Grodzki, Joanna Smarż, Krzysztof Latoszek

 

W godzinach popołudniowych odbyło się planowe posiedzenie KKK PIIB z udziałem przewodniczących okręgowych komisji kwalifikacyjnych i uczestników szkolenia. Podczas spotkania przewodniczący KKK PIIB zaprezentował m.in. harmonogram przebiegu XLII sesji egzaminacyjnej (w związku z przygotowaniami do sesji jesiennej) oraz omówił bieżące prace komisji. Przypomniał, że kolejna sesja przygotowywana jest w całości z wykorzystaniem systemu informatycznego SESZAT, zarówno w zakresie przygotowania egzaminu pisemnego, jak i ustnego. W wyniku głosowania ustalono, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane zostanie przeprowadzony w dwóch turach, przy czym pierwsza rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie dotyczyć specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynieryjnej wyburzeniowej, a kandydaci do uzyskania uprawnień w pozostałych specjalnościach rozpoczną egzamin o godzinie 13:00.

 

Następny dzień szkolenia, 8 września, poświęcony został wybranym tematom prawnym. Problematykę i zakres szkolenia wyznaczyła KKK PIIB w oparciu o zagadnienia zgłaszane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Wykład i szkolenie prowadził Tomasz Dobrowolski. Poruszone zostały istotne tematy związane z problematyką szeroko pojętego postępowania kwalifikacyjnego w świetle aktualnych regulacji prawnych. Omówione zostały m.in. zagadnienia związane z odbywaniem praktyki zawodowej, zmianą miejsca zamieszkania w trakcie postępowania oraz dokumentowaniem przebiegu części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane.

Tomasz Dobrowolski, Krzysztof Latoszek

 

Sobotnia sesja poświęcona była omówieniu aktualnego stanu prac nad dalszym wdrażaniem systemu informatycznego wspierającego obsługę sesji egzaminacyjnych SESZAT. Wykład prowadził Stanisław Żurawski, pracownik biura KKK PIIB, który poinformował o aktualnym stanie bazy pytań egzaminacyjnych (z podziałem na: dotyczące przepisów prawa, umiejętności praktycznych oraz pytania problemowe). Podczas prezentacji został również przedstawiony stan bazy pytań egzaminacyjnych ustnych (z podziałem na przygotowane przez poszczególne izby i pod kątem ich dostępności dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych).

 

W kuluarach uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów. Panowała atmosfera sympatii i życzliwości, co najlepiej sprzyja współpracy wszystkich komisji kwalifikacyjnych oraz tworzy dobry klimat dla wzajemnych relacji. Wspólne spotkania robocze stanowią bowiem zarówno zaplecze eksperckie, co podnosi jakość pracy, jak i inspirację do dalszego doskonalenia stosowanych procedur postępowania.

Hybrydowa forma szkolenia umożliwiła wzięcie w nim udziału większej liczbie uczestników, niż by to było możliwe przy stacjonarnej formie.

Wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy za merytoryczną dyskusję oraz cenne uwagi. Wyrażamy nadzieję, że szkolenie było okazją do inspirującej wymiany myśli i zacieśnienia wzajemnej współpracy.

 

Tekst: mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

Fot. Biuro PIIB