Polska Izba Inżynierów Budownictwa stanowczo sprzeciwiła się obciążaniu kierownika budowy odpowiedzialnością za przekroczenie norm użytkowania w zakresie wskaźnika EP. W opinii skierowanej w dniu 24 sierpnia 2023 r. do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pana Piotra Uścińskiego Prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki wskazał, że kierownik budowy nie jest ani autorem projektu technicznego, którego część stanowi charakterystyka energetyczna, ani autorem świadectwa charakterystyki energetycznej, zaś niezgodność wskaźnika EP może wynikać zarówno z błędnych założeń lub wyliczeń zawartych w dokumentacji projektowej, jak i z niewłaściwej metodologii lub błędnych wyliczeń wykonanych przez autora świadectwa charakterystyki energetycznej. Kierownik budowy nie może co do zasady kontrolować, ani kwestionować rozwiązań przyjętych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w tym w projekcie technicznym będącym elementem projektu budowlanego. Zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) kierownik budowy ma prawo występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Wynika to przede wszystkim ze szczególnej odpowiedzialności kierownika budowy za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy. Wyjątku tego nie można interpretować rozszerzająco, gdyż prowadziłoby to do zatarcia ról w procesie budowlanym, w którym to projektant jest odpowiedzialny za przyjęte rozwiązania projektowe i może żądać wstrzymania robót budowlanych wykonywanych niezgodnie z projektem, zaś kierownik budowy bezpośrednio nadzoruje realizację zamierzenia budowlanego zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Mając na uwadze powyższe – kierownik budowy nie ma prawa występować do inwestora o inne zmiany w rozwiązaniach projektowych, w tym zmiany charakterystyki energetycznej budynku, gdyż hipotetyczne lub prawdopodobne przekroczenie wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie może być w myśl art. 23 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane podstawą takiego wystąpienia.

Kierownik budowy ma oczywiście prawo zwrócić się do projektanta o wyjaśnienia w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 3, jeśli rozwiązania zawarte w projekcie są nieczytelne, niejasne lub wewnętrznie sprzeczne. Należy jednak podkreślić, że do obowiązków kierownika budowy nie należy sprawdzenie, ocena oraz korygowanie projektu technicznego, a odpowiedzialność może być następstwem niedopełnienia obowiązku określonego w sposób wyraźny w ustawie, nie zaś skutkiem niepodjęcia działań, do których dana osoba jest jedynie uprawniona.

Ponadto w piśmie z dnia 16 października 2023 r., skierowanym do dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT, Prezes KR PIIB podkreślił, że organy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nie są powołane do oceny przesłanek odpowiedzialności w sprawach karnych. Można rozważyć odpowiedzialność zawodową osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie art. 95 ustawy – Prawo budowlane. Każdy jednak przypadek będzie podlegał indywidualnej ocenie przez właściwe organy.