5–7 października br. odbyło się 29. spotkanie izb i stowarzyszeń inżynierów budownictwa Grupy Wyszehradzkiej. Krajem goszczącym i organizującym tegoroczne spotkanie była Słowacja. W wydarzeniu uczestniczyło trzech przedstawicieli PIIB.

 

Przedstawicielami polskiej delegacji z ramienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa byli: Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, Filip Pachla, wiceprezes KR PIIB, i Zygmunt Rawicki, przewodniczący
Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB w kadencji 2018–2022. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa reprezentowali: Maria Kaszyńska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZITB, oraz Karol Firek, skarbnik Zarządu Głównego PZITB.


Filip Pachla, Zygmunt Rawicki, Mariusz Dobrzeniecki, Maria Kaszyńska, Karol Firek

 

Głównym celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy krajami „wyszehradzkiej czwórki”. W tym roku tematem wiodącym była strategia budowy autostrad i dróg ekspresowych w krajach V4. W pierwszym dniu zorganizowano konferencję wraz z debatą dotyczącą tego zagadnienia. Przewidziano wystąpienie każdego z przedstawicieli krajów Grupy V4. W imieniu polskiej delegacji wystąpił Filip Pachla z prezentacją dotyczącą rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju. Dzięki współpracy PIIB oraz Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) możliwe było przygotowanie oraz prezentacja materiału,  który podsumował ponad 20 lat dynamicznego rozwoju dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. W tym dniu odbył się też panel dyskusyjny dotyczący strategii rozbudowy tej infrastruktury w krajach V4. W panelu uczestniczył prezes PIIB.


Filip Pachla

 

Tematami poruszanymi na spotkaniu delegacji krajów V4 były również problemy związane z wyceną inwestycji oraz odpowiedzialnością inżynierów budownictwa. Zróżnicowanie w krajach Grupy V4 w tym zakresie jest istotne. Delegacje dążyły do wypracowania kierunków wspólnych zmian, aby zapewnić ochronę interesu swojej grupy zawodowej. Tematem poruszanym przez polską delegację była m.in. konieczność zmian w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i wpisania do dyrektywy zawodu inżyniera budownictwa.

Jak co roku obrady zakończyło uroczyste podpisanie deklaracji przez przedstawicieli wszystkich izb i stowarzyszeń. Zapisano w niej m.in., że przyszłoroczne, jubileuszowe, 30. spotkanie izb i stowarzyszeń inżynierów budownictwa Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w Polsce.

 

 

Filip Pachla
wiceprezes Krajowej Rady PIIB

 

Fot.: archiwum PIIB