Po przerwie związanej z sezonem urlopowym członkowie KR PIIB obradowali 6 września br. w siedzibie przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Przybyłych na posiedzenie powitał Mieczysław Grodzki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, prowadzący obrady w zastępstwie prezesa PIIB, który w tym czasie uczestniczył w naradach komisji senackich.

 

Na spotkaniu obecni byli przewodniczący: Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB – Urszula Kallik, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB – Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB – Marian Zdunek oraz Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator Dariusz Walasek.

Obradujący jednogłośnie przyjęli skorygowany porządek posiedzenia, w którym dodano punkt dotyczący starań ECEC oraz ECCE o ustalenie wspólnych ram kształcenia inżynierów budownictwa w Unii Europejskiej. Usunięto natomiast przedstawienie wstępnego raportu zespołu ds. Ukrainy, ponieważ rozmowy z gildiami nadal trwają.

Członkowie KR PIIB przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się w maju przed Krajowym Zjazdem PIIB. Dokument przedstawił Tomasz Piotrowski, sekretarz Krajowej Rady PIIB.

Rafał Zarzycki, Elżbieta Bryła-Kluczny, Mieczysław Grodzki, Tomasz Piotrowski
 

Następnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę z 13 lipca 2022 r. (nr 25/R/22) w sprawie ustalenia zakresu zadań i kompetencji niektórych członków Krajowej Rady PIIB. Korekty dotyczyły uzupełnień związanych z powołanymi w minionym roku zespołami i komisjami. Druga uchwała, którą podjęto w trakcie posiedzenia, dotyczyła przyjęcia rekomendacji komisji wnioskowej dotyczących wniosków z XXII Krajowego Zjazdu PIIB i okręgowych zjazdów, skierowanych do KR PIIB.

– Rozpoznaliśmy podczas posiedzenia, które odbyło się po Krajowym Zjeździe PIIB, wszystkie wnioski, po czym skierowaliśmy je do odpowiednich komisji i organów. Niektóre z nich już udzieliły nam odpowiedzi. Kompleksowy raport zostanie sporządzony po otrzymaniu wyjaśnień dotyczących wszystkich wniosków – powiedziała Gabriela Przystał, przewodnicząca Komisji Wnioskowej KR PIIB.

Mieczysław Grodzki omówił wnioski, które skierowane zostały do Krajowej Rady PIIB, i przedstawił osoby odpowiedzialne za ich realizację. Wnioski dotyczyły m.in. zorganizowania rady młodych inżynierów, działań dotyczących seniorów, dostępu do norm środowiskowych, a także przygotowania standardów wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i opracowań z zakresu wykonywania przeglądów.

 

Podczas posiedzenia podjęto również dwie uchwały zmieniające skład zespołów i komisji. KR PIIB przyjęła rezygnację Ryszarda Rottera z pełnienia funkcji przewodniczącego Zespołu ds. BIM w Komisji ds. Cyfryzacji PIIB. Będzie on kontynuował pracę w komisji jako członek zespołu. Nową przewodniczącą Zespołu ds. BIM PIIB została Elwira Korszla z Małopolskiej OIIB. Zmianie uległa również reprezentacja Lubuskiej OIIB w komisji wnioskowej – nowym członkiem został Tadeusz Glapa.

 

W dalszej części obrad Roman Karwowski, przewodniczący Okręgowej Rady Śląskiej OIIB, omówił stan przygotowań do 30. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej zaplanowanego na październik 2024 r. w Polsce. Już w grudniu 2022 r. Krajowa Rada PIIB powołała trzyosobowy zespół (Roman Karwowski, Zygmunt Rawicki, Andrzej Pawłowski), którego celem jest przygotowanie tego wydarzenia w porozumieniu i we współpracy z PZITB. Ustalono już wstępny program pobytu gości z Czech, Słowacji oraz Węgier. Przygotowane zostanie wydawnictwo okolicznościowe dotyczące 30-lecia spotkań w ramach V4. Trwa tworzenie listy referatów na spotkanie.

– Jednym z tematów, na których chcielibyśmy się skoncentrować, jest kwestia prawa budowlanego. Naszym celem jest porównanie zapisów oraz regulacji obowiązujących w krajach należących do Grupy Wyszehradzkiej – zarówno tych dobrych, jak i złych dla naszej grupy zawodowej – dodał Andrzej Pawłowski.

Następnie przekazał zebranym informacje dotyczące przeprowadzania ankiet i wstępnych działań ECEC oraz ECCE w kwestii ustalenia wspólnych ram kształcenia inżynierów budownictwa w UE, co ułatwi mobilność kadry i uznawanie kwalifikacji w innych krajach. Członkowie Krajowej Rady PIIB podjęli decyzję o poparciu tych działań.

Andrzej Pawłowski
 

Obradujący przyjęli terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w pierwszym półroczu 2024 r. Wysłuchali również informacji na temat realizacji budżetu PIIB za 7 miesięcy oraz stanu zatrudnienia w Krajowym Biurze PIIB, które zaprezentowała Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik KR PIIB.

 

Obszerną prezentację dotyczącą zapotrzebowania na kompetencje i umiejętności związane z sytuacją przedsiębiorstw budowlanych po COVID-19 przedstawiła Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa. Materiał przygotowany został w ramach prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, a podstawą opracowania były materiały udostępnione przez wiele organizacji, w szczególności Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Kongres Budownictwa Polskiego, Porozumienie dla Bezpieczeństwa, Komitet Budownictwa KIG. Wykorzystano również opracowania GUS. Wyzwania stawiane branży budowlanej, związane z utrzymaniem i prowadzeniem dalszej działalności po pandemii oraz rozwojem technik i technologii w budownictwie, wskazują na potrzebę działań na wielu płaszczyznach. Podkreślono wagę aktywności pracodawców w aspekcie podnoszenia kompetencji niezbędnych do realizowania obowiązków zawodowych. Dotyczy to zarówno obecnie zatrudnionych pracowników (prowadzenie monitoringu ich potrzeb kompetencyjnych i szkoleniowych), jak i osób rozpoczynających karierę w branży (sygnalizowanie instytucjom edukacyjnym zapotrzebowania na określone kompetencje w perspektywie kilku lat). Istotne jest też promowanie kształcenia zawodowego oraz poszerzanie zakresu współpracy szkół branżowych i techników z pracodawcami.

 

Na wniosek organów krajowej i okręgowych izb uchwałą Krajowej Rady PIIB nadano Odznaki Honorowe PIIB (7 złotych i 9 srebrnych).

 

Bieżące działania Zespołu KR PIIB do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) przybliżył zebranym Roman Karwowski, jego przewodniczący. Aktualnie trwają analizy przedwdrożeniowe prowadzone w pięciu izbach. W każdej z nich wyznaczone zostały dwie osoby odpowiedzialne za koordynację i proces wdrażania systemu.

 

W dalszej części spotkania Radosław Wojnowski, rzecznik PIIB, przedstawił aktualne działania mające na celu promocję zawodu inżyniera budownictwa. Zachęcił do udziału w Pikniku Rodzinnym Zawodów Zaufania Publicznego organizowanym w Warszawie oraz we wrześniowej konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego dotyczącej etyki, autonomii i odpowiedzialności. Przekazane zostały także informacje dotyczące obchodów oraz gali z okazji Dnia Budowlanych.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat