Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) dwa razy w roku zwołuje walne zgromadzenie przedstawicieli organizacji będących jej członkami. Po raz 76. delegaci z poszczególnych krajów spotkali się 25–26 maja br., tym razem w Nikozji na Cyprze.

 

Obowiązki gospodarza pełniło Cypryjskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa (CYACE), które właśnie obchodzi jubileusz 30-lecia. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jorge Abramian (z Argentyny), prezydent Światowej Rady Inżynierów Budownictwa (WCCE), Nathaniel Matalanga (z Kenii) skarbnik tej organizacji, Klaus Thürriedl, prezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów Budownictwa, Nicola Monda, sekretarz generalny Stowarzyszenia Inżynierów Krajów Śródziemnomorskich (EAMC).

Zebranych powitała Evangelista Tsoulofta, prezydent CYACE, która w dalszej części spotkania przedstawiła historię swojego stowarzyszenia oraz najważniejsze problemy, z którymi borykają się inżynierowie na Cyprze, m.in. dostosowaniem istniejącej infrastruktury i budynków do zagrożeń związanych z często występującymi w tym rejonie świata trzęsieniami ziemi. Przemawiał także Constantinos Constanti, rezydent Cypryjskiej Izby Naukowej i Technicznej (ETEK), oraz Alexis Vafeadis, minister transportu, komunikacji i robót publicznych, który mówił o staraniach ministerstwa, by stwarzać lepsze warunki do życia, pamiętając przy tym o dużej odpowiedzialności związanej z bezpieczeństwem i zdrowiem. Reprezentowanemu przez niego urzędowi zależy na promocji współpracy europejskiej m.in. poprzez wspólne normy i standardy pracy zapewniające bezpieczeństwo oraz jakość.

Andreas Brandner, prezydent ECCE, rozpoczynając obrady, podziękował gospodarzom i pozdrowił wszystkich uczestników spotkania. W swoim wystąpieniu przypomniał o trudnościach ostatniego okresu, z którymi przyszło mierzyć się zarówno inżynierom, jak też ich europejskiej organizacji: epidemia COVID, wojna na Ukrainie, trzęsienie ziemi w Turcji. Ten ostatni kataklizm dobitnie pokazał, że politycy powinni wcześniej wsłuchiwać się w głos inżynierów, a nie dopiero wtedy, gdy zdarzy się nieszczęście. Apelował o holistyczne podejście do sprawy bezpieczeństwa i zdrowia.

 

Mówiąc o działaniach ECCE w ostatnim czasie, prezydent poinformował o zakończeniu prac nad strategią na lata 2023–2030, którą konsultowano m.in. z poprzednimi prezydentami. Szczególna uwaga ma być poświęcona edukacji inżynierów, tak by programy studiów w poszczególnych krajach pozwalały na wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych i sprzyjały mobilności inżynierów. Język angielski powinien stanowić podstawę ułatwiającą kontakty oraz przemieszczanie kadr.

 

Jednym z głównym punktów obrad Walnego Zgromadzenia ECCE było głosowanie w sprawie przyjęcia w poczet jej członków Irlandii – organizacji Inżynierowie Irlandii – Oddziału Inżynierów Budownictwa (Civil Engineering Division – Engineers Ireland), którą reprezentował Murt Coleman. Organizacja istnieje od roku 1835, a od roku 1969 obejmuje swoim działaniem wszystkich inżynierów. Oddział Inżynierów Budownictwa zrzesza obecnie blisko 16,5 tys. członków i działa w 12 regionach, w tym w Australii i Wielkiej Brytanii. Dużą uwagę poświęca się młodym inżynierom w ramach programu STEPS, który kierowany jest do młodzieży i dzieci. W ubiegłym roku w tygodniowym wydarzeniu wzięło udział aż 16 tys. młodych ludzi. Po prezentacji organizacji z Irlandii walne zgromadzenie jednomyślnie opowiedziało się za jej przyjęciem.

Kolejne formalne głosowania dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania rady, sprawozdania finansowego oraz budżetu na bieżący rok.

 

Bardzo ważnym elementem programu była Strategia ECCE na lata 2023–2024. Przedstawiła ją Jeanette Muñoz Abela (z Malty), członek zarządu ECCE. Działania rady zostały podzielone na cztery główne obszary:

  • edukacja, badania, transfer wiedzy;
  • czynniki i oddziaływania społeczne;
  • wpływ na przedsiębiorstwa oraz przemysł;
  • usługi i wsparcie administracyjne.

 

Każdy z tych punktów został w prezentacji rozwinięty, a całość dokumentu jest dostępna na stronie internetowej ECCE (http://www.ecceengineers.eu/news/2023/strategic_plan_2023_2030.php). W preambule strategii podkreśla się, że nigdy dotąd rola inżyniera w społeczeństwie nie była tak ważna. Społeczeństwo przechodzi głębokie zmiany i mierzy się z bezprecedensowymi wyzwaniami, a zawód inżyniera będzie odgrywał kluczową rolę, pomagając stawiać czoła tym wyzwaniom. Zgromadzenie zaaprobowało poprzez głosowanie działania planowane w strategii.

 

Spotkanie w Nikozji poprzedziła rozesłana do członków ankieta, w której gros pytań dotyczyło zagrożeń katastrofami naturalnymi i rozwiązywania takich kryzysowych sytuacji w poszczególnych państwach. Kataklizmy dotykające kraje europejskie są bardzo zróżnicowane w zależności od położenia geograficznego. Zwrócono uwagę na konieczność bardziej dokładnego formułowania pytań, ponieważ zdarzało się, że odpowiedzi udzielane przez dwie organizacje działające w tym samym kraju nie był identyczne. Szczególnie dotkliwe skutki niosą ze sobą trzęsienia ziemi, czego dowodem była prezentacja pokazująca tragedię, której w ostatnim czasie doświadczyła Turcja. W dyskusji stwierdzono, że niejednokrotnie przepisy i normy mogłyby w dużym stopniu ograniczyć liczbę ofiar oraz zmniejszyć zakres zniszczeń, ale są one lekceważone i w imię doraźnych korzyści akceptuje się konstrukcje niespełniające aktualnych wymagań.

Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB

 

W trakcie Walnego Zgromadzenia ECCE podpisano memorandum – Porozumienie z Międzynarodową Organizacją Koordynatorów Bezpieczeństwa i Zdrowia w Budownictwie (International Safety and Health Construction Coordinators Organization – ISHCCO), której prezydent Reinhard Obermaier przedstawił wcześniej cele i zadania realizowane zarówno w Europie, jak i w skali globalnej. ECCE i WCCE ogłosiły zaktualizowaną deklarację 3S – „Podejście 3S – Bezpieczeństwo – Kondycja – Zrównoważenie: Potrzeba zintegrowanego podejścia do konstrukcyjnej/sejsmicznej modernizacji istniejących budynków równolegle do usprawniania ich efektywności energetycznej” ("3S Approach – Safe – Sound – Sustainable: The Need for Integrating Structural/Seismic Upgrade of Existing Buildings, together with Energy Efficiency Improvements").

 

Wśród zamierzeń ECCE, które będą realizowane w najbliższym czasie, znalazła się aktualizacja wydawnictwa "Civil Engineering Profession in Europe”, które ukazało się w 2005 r. W 17 rozdziałach zebrano informacje z poszczególnych krajów dotyczące szerokiego spektrum zagadnień związanych z analizowanym zawodem – od edukacji po dane dotyczące wynagrodzeń, bezpieczeństwa socjalnego, odpowiedzialności zawodowej i ubezpieczeń. Kolejna edycja przygotowana wspólnymi siłami wszystkich krajowych organizacji zrzeszonych w ECCE powinna ukazać się w formie elektronicznej w 2025 r.

Przed zamknięciem obrad ogłoszono, gdzie odbędą się kolejne walne zgromadzenia. Na początku października br. delegaci spotkają się w Wilnie, posiedzenia w roku 2024 zaplanowano w Rydze przy okazji jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa oraz w Grecji, gdzie będzie obchodzona rocznica 100-lecia powstania Izby Inżynierów. Organizacji walnego zgromadzenia na wiosnę 2025 r. podjęła się Portugalia.

Po zakończeniu spotkania inżynierów budownictwa w Nikozji odbyła się 8. Międzynarodowa Konferencja na temat Bezpieczeństwa i Zdrowia w Budownictwie, której jednym z patronów było ECCE.

 

Andrzej Pawłowski
przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB

 

Fot. materiały prasowe ECCE