W trakcie posiedzenia, które odbyło się w trybie hybrydowym, omówione zostały przygotowania do XXX spotkania Grupy Wyszehradzkiej w 2024 r. oraz udział polskich inżynierów w odbudowie Ukrainy.

 

Trzecie posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB prowadził Andrzej Pawłowski, jej przewodniczący. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB.

Omówiono bieżące działania obejmujące współpracę z organizacjami zagranicznymi na szczeblu krajowym oraz w okręgowych izbach.

– Jesienią przyszłego roku w Polsce odbędzie się jubileuszowe, XXX spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Na miejsce tego wydarzenia wybrane zostały Katowice. Roman Karwowski, przewodniczący Okręgowej Rady Śląskiej OIIB, podjął się zadania przewodniczenia komitetowi organizacyjnemu tego wyjątkowego i ważnego zgromadzenia – poinformował Andrzej Pawłowski.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa należy do Grupy V4 od 2003 r. Wraz z PZITB była organizatorem spotkań w: Krakowie (2003 r.), Serocku (2007 r.), Wrocławiu (2011 r.), Gdańsku (2015 r.) i Łodzi (2019 r.). Podczas tych zgromadzeń odbywały się konferencje naukowo-techniczne o różnorodnej tematyce związanej z budownictwem. Trwają rozmowy dotyczące wydarzeń, które mają być zorganizowane w trakcie przyszłorocznego, jubileuszowego spotkania V4. Przygotowany został również wstępny preliminarz.

 

Kolejnym punktem obrad komisji było omówienie aktualnych działań związanych z planowanym udziałem polskich inżynierów w odbudowie Ukrainy, a także pomocą osobom z branży pochodzącym z tego kraju.

Piotr Chmura, członek powołanego na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady PIIB (24 maja br.) Zespołu do spraw Ukrainy (działającego w ramach Komisji Współpracy z Zagranicą), przekazał zebranym informacje na temat dotychczasowej współpracy z organizacjami z Ukrainy, które zwracały się o pomoc do Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Omówił również planowany zakres działalności Zespołu do Spraw Ukrainy oraz jego główne cele.

– Dzięki dotychczasowym przedsięwzięciom o charakterze pomocowym w Podkarpackiej OIIB wiele tematów już rozpoznaliśmy, utrzymujemy kontakt z organizacjami w Ukrainie i mamy spore doświadczenie we współpracy. Dalsze prace Komisji Współpracy z Zagranicą oraz jej Zespołu do Spraw Ukrainy będą kontynuacją i poszerzeniem skali naszych działań. Bierzemy czynny udział we wszelkich spotkaniach i konferencjach dotyczących pomocy humanitarnej, a także coraz częściej wspominanej odbudowy Ukrainy – podkreślił Piotr Chmura.

Jednym z zadań zespołu jest przygotowanie raportu na temat sytuacji w Ukrainie i uznawania uprawnień inżynierów budownictwa z Polski.

 
Piotr Chmura, Andrzej Pawłowski
 

W dalszej części obrad Ryszard Rotter (Dolnośląska OIIB), członek Komisji Współpracy z Zagranicą reprezentujący PIIB w Europejskiej Radzie Inżynierów Budownictwa (ECCE), przekazał informacje dotyczące prac grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami związanymi z BIM. Ostatnie spotkanie grupy odbyło się 9 maja br. w trybie online. Przedstawiciele organizacji branżowych z krajów członkowskich zgodnie przyznali, że największym problemem, z którym obecnie się borykają, jest brak standardów związanych z BIM.

Relację z 76. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, które miało miejsce 25–26 maja br. na Cyprze, przedstawił Andrzej Pawłowski, przewodniczący komisji.

 

Podczas posiedzenia zostały omówione liczne ankiety kierowane do PIIB, którymi zajmowała się komisja. Służyły one różnym celom, np. porównaniu zasad funkcjonowania zawodów regulowanych w różnych krajach, jak w przypadku sondażu przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – międzynarodowej organizacji o profilu ekonomicznym, skupiającej 38 państw, czy dostarczeniu argumentów w dyskusji z politykami dążącymi do deregulacji zawodu inżyniera budownictwa, jak w przypadku ankiety z Chorwacji. Pytania o podobnej tematyce nadesłało także Kolegium Federacyjne Inżynierów i Architektów z Kostaryki (CFIA). Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) była z kolei zainteresowana działaniami inżynierów na rynkach zagranicznych oraz wsparciem udzielanym przez izbę podmiotom realizującym takie działania. Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) oraz Europejska Rada Izb Inżynierów (ECEC) przesyłały ankiety swoje albo innych organizacji, jako pośrednicy.

 

Następnie członkowie komisji omówili działania okręgowych izb w zakresie współpracy z zagranicą. Na początku maja Dolnośląska OIIB gościła delegację z Poczdamu. Przedstawiciele Fundacji Pruskie Pałace i Ogrody przekazali ciekawe materiały związane z pracami konserwatorskimi na terenie Pałacu Sanssouci. Zygmunt Rawicki (Małopolska OIIB) poinformował zebranych o zaplanowanym na sierpień spotkaniu w Ostrawie w ramach regionalnych porozumień izb i związków z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat