W siedzibie PIIB w Warszawie 2 czerwca br. odbyła się całodzienna narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących OKR, w której wzięły udział 22 osoby (7 członków KKR i 15 przewodniczących OKR).

 

Obrady prowadziła przewodnicząca KKR PIIB Urszula Kallik.

W naradzie uczestniczył w trybie online Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Przedstawił informacje z posiedzenia Krajowej Rady, które odbyło się 24 maja br. Podczas tego spotkania KR przyjęto między innymi projekty dokumentów przygotowane na XXII Krajowy Zjazd PIIB. Dotyczyły one:

– porządku obrad i regulaminu, w którym uwzględniono możliwość przeprowadzania głosowań przez portal lub aplikację dla członków PIIB (w trakcie tegorocznego zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do Krajowej Rady PIIB oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB),

– zmian w Regulaminie Krajowej Rady PIIB, zgodnie z którymi „uchwalenie budżetu na bieżący rok kalendarzowy powinno nastąpić do 31 czerwca danego roku (do tego czasu Krajowa Rada PIIB działać będzie na podstawie prowizorium, które odpowiadać będzie wpływom i wydatkom za odpowiedni okres roku ubiegłego)”,

– zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczących możliwości realizacji zjazdów w trybie online, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość wraz z możliwością dyskusji i oddawania głosów w czasie rzeczywistym,

– zmian w Zasadach Gospodarki Finansowej PIIB (m.in. składek i wpisowego) uwzględniających inflację.

 

Prezes PIIB przedstawił również informacje dotyczące aktualnych spraw PIIB.

 

Przewodnicząca KKR omówiła działania komisji w 2022 i 2023 roku, odbyte posiedzenia, narady szkoleniowe, przeprowadzone kontrole działalności Krajowej Izby i Krajowego Biura. W wyniku tych kontroli Krajowa Komisja Rewizyjna wystąpi z wnioskiem do XXII Krajowego Zjazdu o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

 

Przewodniczący okręgowych komisji rewizyjnych przedstawili informacje o swoich działaniach w 2022 i 2023 r., przeprowadzanych kontrolach działalności okręgowych izb za 2022 r., oraz problemach związanych z wypełnianiem zadań statutowych i regulaminowych.

Część szkoleniową spotkania poprowadził mecenas Krzysztof Zając. W pierwszej części wykładu przedstawił projektowaną aktualizację Prawa budowlanego. W drugiej części omówił wzory dokumentów powstających w trakcie działań organów kontrolnych, przedstawiając przykładowe protokoły z przeprowadzanych kontroli oraz podejmowane uchwały. Omówił również uprawnienia nadzorcze Krajowej Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym działalności okręgowych komisji rewizyjnych oraz obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych.

 

Przewodnicząca KKR przekazała informacje dotyczące planowanej w dniach 1–3 października br. w Bydgoszczy narady szkoleniowej wszystkich członków komisji rewizyjnych.

Po zakończonej części szkoleniowej miało miejsce posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej, na którym przyjęto terminarz posiedzeń oraz plan działania KKR na II półrocze 2023 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB
 

 

Tekst: Urszula Kallik
przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

 

Fot. Agnieszka Korzeniewska/WPIIB