W spotkaniu, które odbyło się 24 maja br. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie, uczestniczyli przewodniczący organów krajowych. Podczas obrad dyskutowano m.in. o przygotowaniach do XXII Krajowego Zjazdu PIIB.

 

Uczestników spotkania powitał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Zatwierdzony został porządek obrad. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia, przygotowany przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza KR PIIB. Podczas zebrania, w trakcie głosowań, testowano nowe funkcjonalności portalu i aplikacji PIIB dotyczące statystyk oraz regulacji czasu na oddanie głosu.

 

Członkowie KR PIIB podjęli uchwały w sprawie porządku obrad XXII Krajowego Zjazdu PIIB oraz jego regulaminu, w którym uwzględniono możliwość przeprowadzania głosowań przez portal lub aplikację dla członków PIIB.

– W przypadku problemów technicznych, gdy nie uda się przeprowadzić głosowań elektronicznych, możliwe będą głosowania metodą tradycyjną, czyli przez podniesienie mandatu. A w przypadku głosowań tajnych będą również przygotowane kabiny i urny – wyjaśnił sekretarz Krajowej Rady PIIB.

Wyjaśnione zostało działanie zabezpieczeń i konfiguracji systemu, które gwarantują zachowanie tajności głosowań odbywających się metodą elektroniczną. Dane personalne, godzina oraz data oddania głosu pozostają ukryte, co zapewnia pełną anonimowość. W trakcie tegorocznego zjazdu odbędą się bowiem wybory uzupełniające do Krajowej Rady PIIB oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

 

Następnie obradujący dyskutowali i głosowali w sprawie przyjęcia dokumentów, które zostaną przedłożone delegatom podczas XXII zjazdu PIIB. Przyjęto projekt uchwały dotyczącej zmian w Regulaminie Krajowej Rady PIIB, zgodnie z którymi „uchwalenie budżetu na bieżący rok kalendarzowy powinno nastąpić do 31 czerwca danego roku. Do tego czasu Krajowa Rada PIIB działać będzie na podstawie prowizorium, które odpowiadać będzie wpływom i wydatkom za odpowiedni okres roku ubiegłego”.

 

Członkowie KR PIIB przyjęli również projekt zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Dotyczą one możliwości realizacji zjazdów w trybie online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość (z możliwością dyskusji i oddawania głosów w czasie rzeczywistym).

 

Omówiony oraz przyjęty został także projekt zmian w Zasadach Gospodarki Finansowej PIIB (dotyczący m.in. składek i wpisowego) uwzględniający inflację.

 

W punkcie obrad dotyczącym podjęcia uchwały Krajowej Rady PIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB w okresie 1.01.2022–9.05.2023 r. głos zabrała przewodnicząca organu – Urszula Kallik.
– Komisja realizowała swoje ustawowe, statutowe i regulaminowe obowiązki poprzez kontrole statutowej, finansowej i gospodarczej działalności krajowej izby oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych. W 2022 r. przeprowadziła 7, a w 2023 r. – 8 kontroli. Wnioski końcowe KKR PIIB przedłoży XXII Krajowemu Zjazdowi PIIB, występując o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – powiedziała przewodnicząca KKR PIIB.

Urszula Kallik
 

Decyzją KR PIIB przy Komisji Współpracy z Zagranicą, której przewodniczy Andrzej Pawłowski, powołany został Zespół do spraw Ukrainy. Jego celem jest m.in. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w odbudowę Ukrainy, przygotowanie raportu, współpraca z pełnomocnikiem rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej (15 maja br. premier Mateusz Morawiecki powołał na to stanowisko Jadwigę Emilewicz). Funkcję przewodniczącego zespołu powierzono Grzegorzowi Dubikowi (Podkarpacka OIIB). W skład zespołu wchodzą: Piotr Chmura (Podkarpacka OIIB), Andrzej Pawłowski (Dolnośląska OIIB), Jarosław Śliwa (Podkarpacka OIIB). W pierwszej kolejności zespół będzie realizował zadania związane z uznawaniem w Ukrainie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa z Polski, zasadami nostryfikacji dyplomów i potwierdzaniem uprawnień oraz zakresu prac, które mogą być wykonywane przez poszczególne branże, a także wyjaśnienie problemów związanych z niekompatybilnością systemów kształcenia i certyfikacji inżynierów w Polsce oraz Ukrainie. Przedmiotem prac będą m.in. prawa i obowiązki polskich inżynierów z uprawnieniami budowlanymi na terenie Ukrainy, wymogi dotyczące pracowników z Polski, warunki prowadzenia budów.

 

Obradujący podjęli decyzję o powołaniu Zespołu do spraw grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) członków PIIB, którego celem będzie rekomendowanie Krajowej Radzie PIIB ewentualnych zmian w aktualnie obowiązującej umowie z ubezpieczycielem oraz przeprowadzenie procedury wyboru ubezpieczyciela świadczącego usługi od 1 stycznia 2025 r. W skład zespołu wchodzą: Mieczysław Grodzki (przewodniczący), Elżbieta Bryła-Kluczny, Jarosław Kukliński.

 

Informacje dotyczące wniosków zjazdowych przedstawiła Gabriela Przystał, przewodnicząca KW KR PIIB. Z ostatnich okręgowych zjazdów w całej Polsce wpłynęło do komisji 37 wniosków. Żaden z nich nie kwalifikuje się do przedłożenia zjazdowi PIIB, niektóre skierowano natomiast do: Krajowej Rady PIIB, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, Komisji Ustawicznego Doskonalenia ZawodowegoPIIB, Komisji ds. przygotowania zmian przepisów prawa, Krajowego Biura PIIB, Wydawnictwa PIIB. Komisja uznała, że 13 wniosków kwalifikuje się do odrzucenia.

 

Mieczysław Grodzki, wiceprezes KR PIIB, omówił wnioski zgłoszone podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Część z nich jest nadal w realizacji (5 wniosków), 1 wniosek został częściowo zrealizowany, niektóre dotyczą zmian w prawie budowlanym, a pozostałe zostały rozpatrzone i zakończone.

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami na temat efektów prac Zespołu ds. SEOD (systemu elektronicznego obiegu dokumentów). Roman Karwowski (przewodniczący zespołu) oraz Grzegorz Dubik (członek zespołu) omówili prezentację, w której zawarto ważne szczegóły dotyczące ogłoszonego przetargu, wyboru ofert, kolejnych etapów wdrożenia SEOD i jego finansowania.

Roman Karwowski, Grzegorz Dubik

 

W dalszej części obrad członkowie Krajowej Rady PIIB podjęli uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych PIIB – 1 złotej i 12 srebrnych, o które wnioskowały Dolnośląska oraz Wielkopolska OIIB.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat