IV posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w kadencji 2022–2026 odbyło się 23 maja br. Głównym przedmiotem obrad były zagadnienia związane z organizacją szkoleń dla członków izby i informowaniem o możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Spotkanie zorganizowano w trybie hybrydowym. W pierwszej części posiedzenia omówiono bieżące zagadnienia związane ze współpracą z GUNB w zakresie podejmowanych wspólnych działań informacyjno-szkoleniowych dotyczących cyfryzacji w budownictwie, szczególnie Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB) i Książki Obiektu Budowlanego (KOB). Zachęca się członków PIIB do korzystania z materiałów szkoleniowych o tej tematyce zamieszczanych na portalu PIIB oraz GUNB (Akademia GUNB).

 

Podczas spotkania dokonano także analizy tematyki szkoleń online emitowanych przez portal PIIB. Wskazano, że w bieżącym roku (do 20 maja) odbyło się ponad 250 szkoleń online oraz retransmisji.
Wobec napływających do KUDZ wniosków i uwag dotyczących czasu trwania kursów online nadawanych z wykorzystaniem portalu PIIB oraz nakładania się szkoleń o podobnej tematyce (szczególnie tej samej branży), skierowano zalecenie do okręgowych izb, by nie planować w tym samym dniu o tej samej godzinie takich kursów. Wyjątkowo można je przeprowadzać w jednym dniu, ale w innych godzinach. Ponadto zaleca się, by w miarę możliwości, w uzgodnieniu z wykładowcami, czas szkolenia nie przekraczał 3. godzin lekcyjnych z dodatkowymi przerwami. W przypadku każdego kursu należy przewidzieć czas na odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy na czacie.

 

W zasadniczej części posiedzenia KUDZ przyjęła stanowisko w sprawie realizacji wniosku zjazdowego dotyczącego wprowadzenia zamian do Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, tak aby określić obowiązkowe minimum aktywności w tym zakresie. Adam Rak, przewodniczący KUDZ, w imieniu zespołu roboczego powołanego na poprzednim spotkaniu przedstawił projekt zmian tego regulaminu. W dyskusji wskazano, że zgłoszony wniosek zjazdowy w tym zakresie wpisuje się w podjęte działania KUDZ w bieżącej kadencji. Podjęte przez komisję prace w tym zakresie wynikają z przyjętego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, w którym szczególnie w § 4 pkt 1–6 zawarte zostały zasady monitorowania doskonalenia zawodowego. Do projektu regulaminu wprowadzono nowe formy szkoleń prowadzonych po 2020 r. (głównie online), dla każdej formy zaproponowano określone wartości punktowe i system nagradzania. Wskazano także na doświadczenia Podkarpackiej OIIB w tym zakresie.

Adam Podhorecki, Adam Rak

 

W trakcie dyskusji członkowie KUDZ wskazywali na wiele aspektów wynikających z wprowadzenia zmian mogących mieć wpływ na koszty prowadzonych szkoleń w okręgowych izbach, konieczność przygotowania systemu informatycznego, tak by doszkalanie nie było utrudnieniem dla administracji w biurach okręgowych izb. Zalecono, by projekt zmian w regulaminie poddać szerokiej konsultacji wśród członków PIIB na szczeblu okręgowych izb.

 

Po dyskusji KUDZ podjęła uchwałę o przyjęciu projektu zmian w Regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa wraz z planem dalszych działań. Przyjęty projekt zamieszczony zostanie na portalu PIIB w zakładce KUDZ. Zachęca się członków PIIB do przesyłania uwag i wniosków, aby można było je wykorzystać na dalszych etapach procedowania regulaminu.

 

Tekst: Adam Rak
przewodniczący KUDZ PIIB

 

Fot. Joanna Karwat