W kwietniu 2023 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji KR PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa. Posiedzenia zostały zwołane i przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2023 r. Przewodniczący Komisji Tomasz Radziewski podkreślił, że stanowi ono zwieńczenie pierwszego etapu prac Komisji. Tomasz Radziewski wskazał, że począwszy od dnia 18 stycznia 2023 r., spotykając się na pięciu posiedzeniach oraz w trybie roboczym pomiędzy posiedzeniami, członkowie Komisji wykonali ogromną pracę, działając w ramach trzech zespołów.

Autorami poszczególnych rozwiązań, uczestnikami dyskusji i prac byli: Przewodniczący Komisji i Koordynator Zespołu kubaturowego – Tomasz Radziewski, Sekretarz Komisji i Koordynator Zespołu do spraw inwestycji infrastrukturalnych – Danuta Bochyńska-Podloch, Koordynator Zespołu do spraw samorządu zawodowego – Andrzej Stasiorowski, a także członkowie Komisji (wymienieni w kolejności alfabetycznej): Dariusz Bajno, Krzysztof Cyrulik, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Mariusz Kłokowski, Bogdan Krawczyk, Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk, Florian Piechurski, Jolanta Popławska, Radosław Sekunda, Zbigniew Szcześniak, Rafał Zarzycki oraz Marian Żołyniak. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w pracach Komisji zapewnili pracownicy Biura PIIB – dr hab. Joanna Smarż oraz Jarosław Plizga.

Podczas posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2023 r.– po dyskusji i wprowadzeniu ostatnich korekt – Komisja przegłosowała 18 grup propozycji zmian przepisów prawa, które w dniu 28 kwietnia 2023 r. zostały przedstawione Krajowej Radzie PIIB.

 

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzień 29 maja 2023 r. Zostaną na nim omówione kwestie, które były już przedmiotem dyskusji, jednak wymagają dalszych prac i nie zostały poddane pod głosowanie w dniu 24 kwietnia 2023 r.