Podczas spotkania przedstawione zostały informacje na temat sprawozdań organów PIIB za 2022 r., zatwierdzono również projekt budżetu izby na 2024 r., który zostanie przedłożony Krajowemu Zjazdowi PIIB w czerwcu br.

 

Obrady miały miejsce 26 kwietnia br. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie. Kilku członków organu uczestniczyło w spotkaniu w trybie zdalnym (online). Spotkanie prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Na wstępie powitał zebranych, w szczególności przewodniczących organów krajowych PIIB: Urszulę Kallik, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Krzysztofa Latoszka, przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, Mariana Zdunka, przewodniczącego Krajowej Sądu Dyscyplinarnego PIIB i Dariusza Walaska, KROZ – koordynatora, a także dr hab. Joannę Smarż, prof. UTH, oraz mec. Krzysztofa Zająca. W obradach Krajowej Rady PIIB po raz pierwszy uczestniczył nowy przewodniczący Okręgowej Rady Lubuskiej OIIB – Wojciech Poręba.


Wojciech Poręba

 

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Krajowej Rady PIIB, członkowie organu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady PIIB za rok 2022, którego najważniejsze punkty zreferował Tomasz Piotrowski, sekretarz KR PIIB. W swoim wystąpieniu skupił się na dokonaniach i działaniach PIIB w obszarze legislacji.
– Ostatni rok był wyjątkowy. To czas kończącej się pandemii, wojny w Ukrainie. Jednocześnie, dla naszego samorządu był to rok jubileuszowy – obchodziliśmy 20-lecie istnienia PIIB, zorganizowana została gala w auli Politechniki Warszawskiej. W minionym roku odbył się także zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, podczas których wybrano nowych delegatów i władze izb, zarówno w okręgach, jak i w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Nowym prezesem Krajowej Rady PIIB został wybrany Mariusz Dobrzeniecki. Na Krajowym Zjeździe PIIB zostało powołane Kolegium Przewodniczących, podjęto także ważną uchwałę w sprawie ustalenia nowych zasad gospodarki finansowej (zmiana wysokości składki członkowskiej i ekwiwalentów za udział w posiedzeniach). Jeśli chodzi o legislację, należy zaznaczyć, że rok 2022 to m.in. czas wejścia w życie nowelizacji Prawa budowlanego, zaczęły także obowiązywać przepisy dotyczące systemu e-CRUB. W drugiej połowie roku aktywnie uczestniczyliśmy w opiniowaniu nowych projektów zmian w prawie – podsumował sekretarz KR PIIB.


Tomasz Piotrowski, Mieczysław Grodzki

 

W minionym roku Prezydium KR PIIB obradowało 8 razy, odbyło się 6 posiedzeń Krajowej Rady oraz7 spotkań Kolegium Przewodniczących. W swoim wystąpieniu sekretarz Krajowej Rady PIIB wskazał na dużą liczbę realizowanych szkoleń online i stacjonarnych, które są dostępne dla wszystkich członków PIIB i wspierają podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Podkreślił także wagę działań mających na celu wdrożenie cyfryzacji i informatyzacji w Krajowym Biurze PIIB oraz okręgowych izbach.

Następnie zebrani wysłuchali informacji o sprawozdaniach organów izby przygotowanych na XXII Krajowy Zjazd PIIB. Działania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej omówił jej przewodniczący – Krzysztof Latoszek.

– W 2022 r. do okręgowych komisji kwalifikacyjnych wpłynęły 5292 wnioski o nadanie uprawnień budowlanych. Dopuszczono do egzaminów testowych 7486 kandydatów, a przystąpiło 6035. Wynik pozytywny uzyskało 5015 osób, najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2202 osoby). Po raz pierwszy po długiej przerwie mamy dwie nowe osoby, które uzyskały uprawnienia w specjalności wyburzeniowej.  Średnia zdawalność egzaminu wyniosła 80,86% – powiedział  przewodniczący KKK PIIB.

Nadano 37 tytułów rzeczoznawcy budowlanego (wpłynęło 46 wniosków). Do KKK PIIB wpłynęło 45 odwołań od decyzji wydanych przez OKK, dotyczyły one wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego, jak i samego egzaminu.


Marian Zdunek, Krzysztof Latoszek

 

O działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2022 r. mówił Marian Zdunek, przewodniczący organu.

– W porównaniu z poprzednimi latami liczba rozpatrywanych przez KSD PIIB postępowań wzrosła z 22 w 2019 r. do 38 spraw w roku ubiegłym. Spośród postępowań, które były prowadzone, 25 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, a 13 odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odsetek ukaranych wzrósł w porównaniu z ubiegłymi latami. W tej grupie najwięcej jest kierowników budów, którzy stanowią 71% wszystkich ukaranych. Liczba ukaranych projektantów i inspektorów nadzoru jest na tym samym poziomie i wynosi po 10%. Wykonujący nieprawidłowo kontrole techniczne stanowią 5% –podsumował przewodniczący KSD.

 

Dariusz Walasek, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, poinformował, że do organu wpłynęło w 2022 roku 14 spraw (zakwalifikowanych jako postępowanie wyjaśniające). Do KROZ PIIB zgłoszono 27 skarg i wniosków. Liczba spraw, które wpłynęły do OROZ wynosi 418. Wśród prowadzonych postępowań większość dotyczyła kierowników budowy lub robót (55,87%).

 

Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, które jest w trakcie przygotowywania, omówiła Urszula Kallik, przewodnicząca komisji. Zaznaczyła, że podsumowanie obejmuje działania organu w 2022 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2023 r.
– Zespól kontrolny komisji zakończył 26 kwietnia br. ostatnią z siedmiu kontroli obejmujących działalność izby krajowej PIIB – tj. działalność finansową oraz realizację budżetu na 2022 r. Kolejne planowe posiedzenie komisji odbędzie się 9 maja br. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli wskazują, że Krajowa Rada oraz organy PIIB prawidłowo realizowały swoje obowiązki ustawowe i statutowe.

Skróty wszystkich sprawozdań organów PIIB będą zamieszczone w czerwcowym wydaniu „Inżyniera Budownictwa”.


Urszula Kallik

 

W dalszej części posiedzenia członkowie Krajowej Rady zatwierdzili uchwałę Prezydium KR PIIB (z 22 marca br.) dotyczącą dodania dwóch nowych osób na liście członków powołanego przez Krajową Radę PIIB Zespołu ds. przygotowania zmian przepisów prawa.

Krajowa Rada PIIB zatwierdziła projekt budżetu izby na 2024 r. przygotowany i omówiony przez Elżbietę Bryłę-Kluczny, skarbnik PIIB. Zostanie on przedstawiony podczas XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbędzie się w czerwcu br. Zadecydowano również o zmniejszeniu wskaźnika zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym.


Elżbieta Bryła-Kluczny, Mariusz Dobrzeniecki
 

Informacje na temat XLI sesji egzaminacyjnej, która odbędzie się 26 maja br. przedstawił Krzysztof Latoszek, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Aktualnie trwają prace nad weryfikacją testów, a od 15 maja br. będą one udostępnione okręgowym komisjom. Obecnie na liście kandydatów dopuszczonych do testu znajduje się 3891 osób.

 

Podczas posiedzenia Krajowa Rada PIIB podjęła uchwałę w sprawie zakończenia pracy Komisji ds. public relations KR PIIB.

– Komisja wypracowała i przedstawiła Krajowej Radzie PIIB strategię, którą będziemy dalej realizować, za co dziękuję Rafałowi Zarzyckiemu, wiceprezesowi KR PIIB i przewodniczącemu komisji – powiedział prezes KR PIIB.

 

Następnie przewodniczący okręgowych rad OIIB podsumowali odbywające się w kwietniu, we wszystkich województwach, zjazdy sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborczy (w Lubuskiej OIIB).

Członkowie KR PIIB podjęli uchwałę w sprawie nadania pięciu złotych i pięciu srebrnych Odznak Honorowych PIIB członkom Kujawsko-Pomorskiej oraz Wielkopolskiej OIIB.

Gabriela Przystał, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, omówiła stan prac nad wnioskami zgłoszonymi na XXI Zjeździe PIIB w 2022 r. Do komisji wpłynęło 40 wniosków i wszystkie zostały rozpoznane.


Gabriela Przystał

 

Tekst i fot. Joanna Karwat/WPIIB