Drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB odbyło się 25 kwietnia br. Spotkanie prowadziła Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca komisji. W posiedzeniu uczestniczył również Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB oraz mediatorzy PIIB powołani przez izbę w 2020 r.

 

Obrady w trybie hybrydowym zorganizowano w siedzibie PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej. Prezes Krajowej Rady PIIB serdecznie podziękował członkom komisji oraz mediatorom za dotychczasową pracę i zachęcił do dyskusji na temat dalszych działań.

– Z grupy przeszkolonych mediatorów niewielu miało możliwość prowadzenia mediacji. Zastanówmy się wspólnie, jak zachęcić członków izby oraz społeczeństwo do polubownego rozwiązywania sporów. Powinniśmy na nowo zdefiniować nasz cel, by opracować strategię dotarcia do niego – powiedział Mariusz Dobrzeniecki.

 

Obecni na spotkaniu mediatorzy podzielili się swoimi doświadczeniami, opowiedzieli o sprawach, które prowadzili oraz o współpracy z rzecznikami odpowiedzialności zawodowej w okręgach. Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji ds. Etyki, wskazała na różnice w postępowaniach prowadzonych przez organy OROZ w sprawach zawodowych i dyscyplinarnych oraz pracy mediatorów. Członkowie komisji i mediatorzy zgodnie przyznali, że warto byłoby opracować procedury i jasno wytyczone ścieżki postępowania dotyczące współpracy mediatorów z organami izb. Wskazano również na potrzebę zorganizowania dla mediatorów PIIB szkolenia uzupełniającego, celem poszerzenia, uporządkowania i aktualizacji zdobytej wiedzy.

 

 Dalszą część posiedzenia poświęcono trwającym pracom komisji nad zmianami w „Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB”.
– Liczę na to, że dzięki państwa pracy ten ważny dokument zostanie zmodyfikowany i dopasowany do obecnych czasów oraz tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej. W obecnej wersji niektóre punkty kodeksu nie przystają do rzeczywistości. Przed nami bardzo odpowiedzialne zadanie. Musimy określić nowe standardy i granice, które zostaną jasno i precyzyjnie opisane. Dyskutujmy, aż będziemy jednomyślni – zaznaczył prezes PIIB.

Następnie przewodnicząca komisji omówiła z zebranymi system zdalnej pracy nad propozycjami zmian w dokumencie.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 5 września br.

 

Tekst: Joanna Karwat/WPIIB
Fot. Biuro PIIB