Podsumowanie pracy izby. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium okręgowej radzie. Omówienie sytuacji gospodarczej i problemów budownictwa. Tak przebiegał XXII Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

 

Zjazd odbył się 21 kwietnia br. Zgromadził 94 na 120 uprawnionych delegatów (frekwencja 78,33%). Warmińsko-Mazurska OIIB jako pierwsza okręgowa izba w Polsce podczas obrad stacjonarnych przeprowadziła głosowania nad uchwałami przy pomocy portalu i aplikacji PIIB.

 

Gospodarzy obecnością zaszczycili liczni goście, m.in. posłowie na Sejm RP, władze miasta i województwa, przedstawiciele urzędów i instytucji, szkolnictwa, samorządów zrzeszonych w Forum Zawodów Zaufania Publicznego oraz stowarzyszeń branżowych. Rangę wydarzenia podniósł również swoją obecnością Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB.

Zebranych przywitał i obrady rozpoczął Jarosław Kukliński, przewodniczący Okręgowej Rady W-MOIIB. – Szybko minął rok od zjazdu, na którym wybraliśmy nowe władze. Spotykamy się, aby podsumować ten czas i przedstawić plan działania na kolejne lata. Dzisiaj inżynierowie muszą się wzajemnie wspierać i współdziałać. Sytuacja polskiego budownictwa jest coraz trudniejsza. Firmy budowlane mierzą się z ogromnymi wyzwaniami, ze wzrostem kosztów budowy, które wynikają z rekordowych cen materiałów, paliw i energii. Istotnym, krytycznym czynnikiem jest inflacja. Zmieniające się przepisy Prawa budowlanego nie pozwalają na stabilizację branży. Liczę na wspólny front inżynierów i racjonalne działania polityków dla dobra gospodarki – powiedział Jarosław Kukliński.

Przewodniczący podkreślił, że zjazd delegatów jest dobrą okazją do rozmowy, wymiany poglądów i podjęcia tematu problemów polskiego budownictwa. Swoje wystąpienie zakończył prośbą o uczczenie symboliczną minutą ciszy pamięci zmarłych w ostatnim roku 10 członków izby.

 

Zdanie przewodniczącego W-MOIIB poparł Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, apelując o jedność w samorządzie. – Siła tkwi w jedności. Jeśli z naszych kręgów będzie wybrzmiewać dwugłos, to co ma myśleć ustawodawca. Jeśli będziemy podzieleni, to skąd politycy mają wiedzieć, jakie są nasze oczekiwania – podkreślił. Prezes szeroko omówił prace legislacyjne nad zamianami w Prawie budowlanym i działania przedstawicieli samorządu na szczeblu krajowym.

 

Uroczystym akcentem zjazdu było nagrodzenie osób szczególnie zasłużonych za osiągnięcia w pracy na rzecz izby. Złotą Odznaką Honorową PIIB zostali wyróżnieni 3 członkowie W-MOIIB, zaś Srebrną Odznakę Honorową PIIB otrzymało 18 osób. W zjeździe uczestniczyli również najlepsi uczniowie średnich szkół technicznych, którzy otrzymali nagrody i listy gratulacyjne. Podczas tych miłych chwil zdążyły się ukonstytuować prezydium i komisje zjazdowe. Na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali Tomasza Krawecia, na wiceprzewodniczącego – Mariana Zdunka, a na sekretarza – Annę Szymańską.

 

Następnie delegaci wysłuchali sprawozdań, które referowali przewodniczący organów. Sprawozdanie Okręgowej Rady W-MOIIB ze sprawozdaniem finansowym omówił Jarosław Kukliński, OKK W-MOIIB – Jacek Zabielski, OSD W-MOIIB – Mariusz Tomczuk, OROZ W-MOIIB – Lilianna Majewska-Farjan oraz OKR W-MOIIB – Sylwia Kierdelewicz. Delegaci zatwierdzili sprawozdania, ocenili pozytywnie wykonanie budżetu w 2022 r., udzielając absolutorium radzie, a także uchwalili budżet na rok bieżący. Podczas zjazdu odbyły się również wybory uzupełniające do OROZ W-MOIIB. Omówiono też temat zakupu siedziby dla izby i przegłosowano uchwałę dającą radzie zielone światło do działania w tym kierunku. Do komisji uchwał i wniosków wpłynął tylko 1 wniosek.

 

 

Tekst: Grzegorz Karpa, dyrektor Biura W-MOIIB
Fot. Tomasz Wróblewski