XXII Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 21 kwietnia br. W tym roku zdecydowano się, po raz pierwszy w historii izby, na zorganizowanie go poza Łodzią. Wydarzenie miało miejsce w Uniejowie i było połączone ze szkoleniem, które odbyło się następnego dnia.

 

Na zjazd przybyło 98 delegatów ze 108 uprawnionych, co daje frekwencję wynoszącą 90,74% i oznacza też prawomocność zjazdu. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: Jakub Piątkowski – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Mieczysław Grodzki – wiceprezes Krajowej Rady PIIB, Radosław Kaniecki – prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi, Józef Kaczmarek – burmistrz Uniejowa, Robert Cichowicz – prezes Stowarzyszenia PZITS Łódź, Włodzimierz Babczyński – przewodniczący PZITB Oddział Piotrków Trybunalski, Janusz Andrzejewski – prezes SITK RP Oddział Łódź, Bogusława Gutowska — prezes SITPNIG Oddział Łódź, Jan Musiał — wiceprezes SEP Oddział Piotrków Trybunalski.

 

Obrady otworzył Jacek Szer, przewodniczący Okręgowej Rady ŁOIIB VI kadencji. Po wprowadzeniu sztandaru oraz minucie ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego delegata izby, Jerzego Wereszczyńskiego, miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości.


Jacek Szer
 

Głos zabrał Mieczysław Grodzki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB. Opisał działania podejmowane przez PIIB oraz wdrażanie różnych inicjatyw, które mają poprawić funkcjonowanie samorządu, a także konieczność dążenia do integracji środowiska, także między różnymi samorządami zawodowymi: „Myślę, że powinniśmy działać wspólnie i o tę jedność proszę, bo zdarza się tak nie raz, że w samorządach mamy różne zdania. Oczywiście my możemy mieć je tu, możemy je wymieniać, ale na zewnątrz musimy być jednością. I to jest naszą siłą. Apelujemy też do innych samorządów zawodowych, żebyśmy tak czynili”.


Mieczysław Grodzki
 

Po przemówieniach nastąpiła formalna część zjazdu, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności poszczególnych organów izby w 2022 roku. O działaniach Okręgowej Rady opowiadał przewodniczący Jacek Szer. Następnie przestawiono realizację budżetu za 2022 rok, sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Delegaci przyjęli sprawozdania organów ŁOIIB za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe, jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie i zatwierdzili budżet na 2023 rok.

 

Podczas XXII Zjazdu Łódzkiej OIIB do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły łącznie 4 wnioski od delegatów. Wnioski wywołały żywiołową dyskusję. Komisja Uchwał i Wniosków przekazała je do rozpatrzenia przez Okręgową Radę ŁOIIB. Następnym punktem porządku obrad była konieczność rozstrzygnięcia składu osobowego Rady w związku ze śmiercią Jerzego Wereszczyńskiego. Delegaci wybrali Wojciecha Drozdka na nowego członka Rady.

 

Obrady zakończono w piątek około godziny 14.00. Delegaci zatwierdzili 15 uchwał i złożyli 4 wnioski, podejmując w dyskusjach tematykę dotyczącą różnych aspektów funkcjonowania Izby.

 

Tekst i fot. Jolanta Szczepaniak