Po raz trzeci okręgowy zjazd sprawozdawczy Podlaskiej OIIB odbył się za pośrednictwem środków  bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

XXII Okręgowy Zjazd POIIB rozpoczął się o godzinie 10:00 w dniu 20 kwietnia 2023 r. a zakończył o godzinie 16:00 w dniu 21 kwietnia br.  Delegaci VI kadencji podjęli jedenaście uchwał w tym: przyjęli sprawozdania z działalności organów ustawowych izby za miniony rok oraz sprawozdanie finansowe POIIB za 2022 r. Udzielone też zostało absolutorium Okręgowej Radzie za 2022 r. i zatwierdzony został budżet Podlaskiej OIIB na rok 2023.

 

Funkcję przewodniczącego zjazdu sprawował Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Okręgowej Rady POIIB, zaś funkcję sekretarza zjazdu Mariusz Truszkowski, sekretarz Okręgowej Rady POIIB.

 

W obradach wzięło udział 99 delegatów, co dało rekordową frekwencję w dotychczasowej historii zjazdów sprawozdawczych Podlaskiej OIIB, która wyniosła 86,09%. Zjazd odznaczył się również obfitością złożonych wniosków, wśród których były m.in. postulaty zmiany przepisów powszechnie obowiązujących (rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), obowiązujących wytycznych izbowych (w zakresie postępowań o nadanie uprawnień budowlanych), rozszerzenia dostępności członków izby do norm, likwidacji jednego z punktów informacyjnych POIIB, czy zapewnienia preferencyjnych zasad przy korzystaniu przez członków izby z aktywności sportowych. Zgodnie z przyjętym przez zjazd regulaminem wszystkie 10 wniosków zostało przekazanych przez sekretarza zjazdu do rozpatrzenia przez Okręgową Radę POIIB.

Beata Sadowska, dyrektor biura POIIB

 

W imieniu Okręgowej Rady POIIB składam podziękowania delegatom, za tak liczny udział w zjeździe i wykazanie odpowiedzialnej postawy wobec podjętego zobowiązania dbania o statutowe i ustawowe zadania izby w kadencji 2022-2026. Natomiast złożone wnioski poczytuję jako świadectwo zainteresowania bieżącymi sprawami izby i wyrażoną troskę o interesy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Słowa podziękowania pragnę też skierować do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która zapewniła działanie portalu w zakresie przeprowadzenia zjazdu w formule zdalnej, oraz pracownikom biura POIIB. 

Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB