XXII Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w sobotę 22 kwietnia br. w Bydgoszczy. W zjeździe wzięło udział 84 delegatów na 109 uprawnionych (frekwencja 77%). Delegaci zatwierdzili sprawozdania organów statutowych izby okręgowej z działalności w 2022 r., udzielili absolutorium Okręgowej Radzie oraz uchwalili budżet KUP OIIB na 2023 r. Ważnym tematem zjazdu był status inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz rola samorządności zawodowej w obecnych realiach.

 

XXII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB otworzyła mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady. Swoje wystąpienie poświęciła obecnej roli i znaczeniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który w roku sprawozdawczym obchodził jubileusz 20-lecia istnienia.


– Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa przez 20 lat był wznoszony jak budowla przez wszystkich jego członków. Udział każdego z nich w tym budowaniu był zróżnicowany, jednak przynależność do samorządu powinno czuć jak najszersze grono jego członków, a nie tylko wąski krąg „aktywistów” – od tego zależy postrzeganie społeczne naszego zawodu. Po przemianach ustrojowych w 1989 r. państwo polskie zdecydowało się przekazać istotny fragment zarządzania sprawami publicznymi samorządom zawodów zaufania publicznego, co znalazło najwyższy wyraz w art. 17 Konstytucji RP. Samorządy zawodowe realizują wiele zadań, których celem jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla dobra interesu publicznego. Samorządność to najbardziej demokratyczna forma organizacji wykonywania zawodu oraz władztwa publicznego przez obywateli i dla obywateli. Z biegiem czasu ta filozofia myślenia o państwie i społeczeństwie jednak osłabła, zaś kierunek, w którym zmierzają ustawodawca i kolejne ekipy rządzące, wydaje się zaprzeczeniem idei samorządności. A przecież samorząd zawodowy potrzebny jest państwu polskiemu szczególnie teraz, gdy państwo to boryka się z głębokim kryzysem zaufania do jego instytucji. Trudno zrozumieć, gdzie należy szukać źródeł dużej nieufności wobec przedstawicieli samorządów, które przecież z natury swej są apolityczne. A ich opinie jako ekspertów i praktyków są nie do przecenienia – mówiła mgr inż. Renata Staszak.


O roli samorządności zawodowej mówił także mgr inż. Rafał Zarzycki, wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prezentując między innymi rezultaty działań PIIB w zakresie legislacji dotyczącej zawodu inżyniera budownictwa.
 – Gdyby nie działalność PIIB, już kilka lat temu status inżynierów budownictwa mógł być zredukowany przez ustawodawcę do roli podwykonawców innej grupy zawodowej na budowie – mówił mgr inż. Rafał Zarzycki.


Rafał Zarzycki
 
 
Wiceprezes KR PIIB przedstawił delegatom aktualne inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, w tym efektywną współpracę PIIB z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, między innymi w zakresie cyfryzacji. Docenił także wkład przedstawicieli KUP OIIB w działalność organów krajowych, podkreślając, że izba krajowa oraz wszystkie izby okręgowe stanowią jeden silny samorząd zawodowy.
 

W części sprawozdawczej delegaci przyjęli znaczącą większością głosów sprawozdania wszystkich organów statutowych oraz sprawozdanie finansowe za 2022 r., a także uchwalili budżet KUP OIIB i kierunki działania Okręgowej Rady na 2023 r. Na zjeździe złożono tylko jeden wniosek – dotyczył on uproszczenia procedur administracyjnych związanych z budową obiektów mostowych w tej samej lokalizacji co most istniejący. Przewodniczącą XXII Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB była dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka.
 

 

Tekst: Piotr Gajdowski
Fot. Angelika Stranz