XXII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB odbył się 22 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wzięło w nim udział 118 delegatów spośród 147 uprawnionych. Frekwencja wyniosła 80,3%.

 

Obrady zjazdu otworzył Mirosław Boryczko, przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB, podkreślając w swoim wystąpieniu osiągnięcia MOIIB w minionym roku. Na przewodniczącego XXII zjazdu został wybrany Tadeusz Rafacz, a w skład prezydium weszli: jako wiceprzewodniczący – Małgorzata Mierczak i Jan Żakowski oraz jako sekretarze – Renata Kaczmarczyk i Katarzyna Batorska.

 
Mirosław Boryczko
 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na zjeździe Małopolskiej OIIB reprezentował Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady PIIB. Zjazd zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej; dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki; dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji URK, płk Marek Stasiak, wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, oraz przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych z Małopolski. Goście w swoich wystąpieniach docenili znaczenie Małopolskiej OIIB dla środowiska inżynierów oraz podkreślali bardzo dobrą współpracę między izbą a wyższymi uczelniami w różnych aspektach.

 

Okręgowy zjazd był okazją do uhonorowania 6 członków MOIIB za ich działalność na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymały Katarzyna Batorska i Małgorzata Mierczak. Złotą Odznakę Honorową PIIB przyznano Wojciechowi Sokalowi oraz Marii Dumie. Medalem 20-lecia Małopolskiej OIIB uhonorowano Andrzeja M. Kucharskiego, Mariana Janusza i płk. Marka Stasiaka.

 

Przewodniczącymi komisji zjazdowych w wyniku ich ukonstytuowania się zostali: komisji mandatowej – Joanna Misygar, skrutacyjnej – Przemysław Ziębacz, a uchwał i wniosków – Kazimierz Podkówka.

 

Szczegółowe sprawozdania wszystkich organów Małopolskiej OIIB z kilkutygodniowym wyprzedzeniem udostępnione były delegatom w materiałach zjazdowych w formie elektronicznej. Podczas obrad zjazdu Elżbieta Gabryś, sekretarz Okręgowej Rady MOIIB, Filip Pachla, skarbnik MOIIB, oraz przewodniczący: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB – Zygmunt Rawicki, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB – Andrzej Jasica, Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB – Paweł Wisz i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB – Marian Janusz przedstawili istotne aspekty sprawozdań z działalności w roku sprawozdawczym tych organów oraz sprawozdanie finansowe za miniony rok. XXII zjazd zatwierdził wszystkie sprawozdania z działalności organów w 2022 r. oraz na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Małopolskiej OIIB za rok 2022. Zjazd zatwierdził również budżet izby na 2023 r.

 

Do zjazdowej komisji uchwał i wniosków wpłynęły wnioski od 3 delegatów: 1 został odrzucony w głosowaniu, a pozostałe zostały skierowane przez zjazd do rozpatrzenia w strukturach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Tekst: Elżbieta Gabryś, sekretarz Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB
Fot. Biuro Małopolskiej OIIB