XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy PDK OIIB odbył się 22 kwietnia br. Obrady otworzył Grzegorz Dubik, przewodniczący Rady PDK OIIB, witając przybyłych delegatów i gości. W zjeździe uczestniczyło 92 ze 144 delegatów.

 

Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w składzie: Jarosław Suchora - przewodniczący, Wacław Kamiński - wiceprzewodniczący,  Liliana Serafin - sekretarz.

Obrady rozpoczęto od obejrzenia prezentacji Pawła Stochmala przedstawiciela firmy TEXOM Sp. z o.o. przedstawiającej realizowane przez firmę roboty budowlane w formule GENERALNEGO WYKONAWSTWA w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz budynków objętych ochroną konserwatorską.

 

Po przyjęciu porządku obrad zasłużonym członkom PDK OIIB wręczono Srebrne Odznaki Honorowe PIIB. Otrzymali je: Ireneusz Dyrda, Wojciech Kras i Piotr Kuczmenda.

 

Kolejnym punktem programu były wystąpienia przybyłych gości.

Tomasz Piotrowski, sekretarz Krajowej Rady PIIB, w swoim przemówieniu podkreślił, że ostatni rok działalności PIIB to czas bardzo intensywnej pracy.
 Dużą uwagę skupiliśmy na zmianach prawnych dotyczących nowelizacji prawa budowlanego. Robimy wszystko, by nasze rozwiązania były brane pod uwagę. Dobra współpraca z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, oraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego gwarantuje, że nasz głos będzie właściwie uwzględniany. Jesteśmy coraz bardziej widoczni w przestrzeni publicznej, rozwijamy media społecznościowe, a nasza obecność na Targach BUDMA została dobrze przyjęta. Dużo wysiłku wkładamy w cyfryzację, bo jest ona niezbędna, co widać również po decyzjach rządzącychpowiedział Tomasz Piotrowski.

Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa za pomoc udzielaną Ukrainie. 

Za bardzo dobrą współpracę podziękowali również Bogusław Uchman, przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału PZITB oraz Zbigniew Styczeń, prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP. W imieniu  prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika, Rektora Politechniki Rzeszowskiej, głos zabrał Zbigniew Plewako. Podziękował za pomoc, współpracę przy organizacji konkursów prac dyplomowych, dofinansowania do konferencji naukowych i życzył owocnych obrad oraz satysfakcji z pracy zawodowej. 

 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady PDK OIIB w roku 2022 przedstawił jej przewodniczący Grzegorz Dubik. Iwona Warzybok, skarbnik, omawiając sprawozdanie finansowe, poinformowała delegatów, że 19 września 2022 r. otrzymano z NFOŚiGW decyzję o umorzeniu pożyczki zaciągniętej na budowę siedziby.


Grzegorz Dubik
 

Po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczących organów statutowych PDK OIIB i krótkiej dyskusji delegaci zdecydowaną większością głosów podjęli uchwały o ich przyjęciu oraz udzielili Okręgowej Radzie PDK OIIB absolutorium.

 

Zjazd podjął również uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022 r. na działalność statutową PDK OIIB oraz uchwalił budżet na 2023 r.

 

W związku z rezygnacją jednego członka z pracy w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym PDK OIIB delegaci, na wniosek przewodniczącego OSD PDK OIIB, podjęli uchwałę o zmniejszeniu liczebności tego organu. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 6 wniosków zgłoszonych przez delegatów – 1 z nich skierowano do Okręgowej Rady PDK OIIB, 4 wnioski skierowano do Krajowej Rady PIIB, jeden wniosek odrzucono.

 

Tekst: Liliana Serafin, sekretarz Okręgowej Rady PDK OIIB