W gmachu Stalexportu w Katowicach 22 kwietnia br. o godz. 9.00 rozpoczął się XXII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB. Uczestniczyło w nim 170 spośród 219 delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji.

 

Obrady zjazdu otworzył Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, który przywitał zebranych, wśród nich gości zjazdu: Mieczysława Grodzkiego, wiceprezesa Krajowej Rady PIIB, Urszulę Kallik, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i Elżbietę Bryłę-Kluczny, skarbnika Krajowej Rady PIIB.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków ŚlOIIB. Poproszony o zabranie głosu Mieczysław Grodzki, wiceprezes KR PIIB, podziękował w swoim wystąpieniu za duże zaangażowanie i operatywność reprezentantów ŚlOIIB działających w organach krajowych, w szczególności w Krajowej Radzie PIIB. W odniesieniu do działalności tego organu podkreślał m.in. aktywność przedstawicieli KR PIIB w lobbowaniu na rzecz dobrego prawa budowlanego i w działaniach związanych z cyfryzacją izby na poziomie krajowym i okręgowym. Zwracał też uwagę na podejmowane przedsięwzięcia mające na celu uświadamianie społeczeństwu rangi zawodu inżyniera budownictwa.


Prezydium Zjazdu

 

Delegaci wybrali na przewodniczącą zjazdu Danutę Bochyńską-Podloch, pozostałych członków prezydium zjazdu i komisję mandatową, która stwierdziła prawomocność zjazdu, oraz zatwierdzili „Porządek obrad”. W tej części miała też miejsce uroczystość wręczenia Odznak Honorowych PIIB i Medali Honorowych ŚlOIIB.


Wręczenie Złotych Odznak Honorowych PIIB
 

Następnie przyjęto „Regulamin zjazdu” i wybrano komisję uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną. W części sprawozdawczej przewodniczący rady omówił skrótowo działalność organu w 2023 roku, przybliżając realizowane działania statutowe w zakresie szkoleń i integracji oraz wydarzenia związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB i organizacją Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa. Pełne teksty sprawozdań wszystkich organów statutowych ŚlOIIB zawarto w materiałach zjazdowych, które delegaci otrzymali wyprzedzająco jako materiał do omówienia na spotkaniach przedzjazdowych. Po dyskusji zatwierdzono uchwałami sprawozdania organów statutowych, przyjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Rady ŚlOIIB za 2022 rok oraz uchwalono „Zasady Gospodarki Finansowej” i budżet na 2023 rok.

Komisja uchwał i wniosków rozpatrzyła 4 wnioski zjazdowe. Delegaci zdecydowali o przyjęciu 3 wniosków do realizacji, oraz jednego do oddalenia. Ostatnią uchwałą zjazdową zatwierdzono Sprawozdanie KUiW.


Wręczenie Medali Honorowych Śląskiej OIIB

 

Tekst: Maria Świerczyńska
Fot. Archiwum ŚlOIIB