Europejska Rada Izb Inżynierów (ECEC) kontynuuje działania na rzecz inżynierów.

Europejska Rada Izb Inżynierów (ECEC), która powstała w 2003 roku, reprezentuje 16 izb krajowych z pełnym członkostwem oraz izby mające status członków stowarzyszonych - prawie 300 tys. rzeszę uprawnionych inżynierów budownictwa. W ubiegłym roku, w celu lepszej realizacji swoich strategicznych celów (ze strategią organizacji można zapoznać się na stronie internetowej https://www.ecec.net/fileadmin/user_upload/ECEC_Strategic_Plan_2022-2024.pdf) Rada powołała, działające obok standardowych gremiów decyzyjnych – Zarządu i Zgromadzenia Generalnego, 3 grupy robocze. Grupy robocze mają skupić się na najważniejszych, aktualnych problemach wykonywania zawodu. Pierwsza z nich będzie zajmowała się regulacjami prawnymi zawodu inżyniera, druga – poszukiwaniem rozwiązań dla uzdrowienia systemu funkcjonowania zamówień publicznych i eliminacji kryterium najniższej ceny jako powszechnej praktyki w wielu krajach, trzecia grupa poświęci swoją uwagę implementacji technologii BIM.

27 stycznia b.r. odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. prawnych regulacji zawodu inżyniera. Pod przewodnictwem Juan Blanco Lino – Sekretarza Generalnego ECEC – obradowali przedstawiciele 6 krajów (Austrii, Czarnogóry, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Polski i Węgier). PIIB reprezentował dr inż. Andrzej Pawłowski – Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą. Pierwszą część posiedzenia poświęcono przedstawieniu aktualnych problemów budownictwa oraz wymagań dla uprawnionych inżynierów w poszczególnych krajach, w tym uznawalności kwalifikacji zawodowych i obowiązkowych ubezpieczeń. Różnice są ogromne, co czyni szczególnie trudnym proces wprowadzania uproszczeń w dziedzinie akceptacji certyfikatów uzyskanych za granicą i ogranicza mobilność inżynierów w obszarze Unii Europejskiej. Kluczowym punktem programu budapesztańskiego spotkania były planowane działania zmierzające do przygotowania wspólnych ram kształcenia inżynierów budownictwa, co byłoby wstępnym krokiem do znacznego ułatwienia uznawania kwalifikacji. Końcowym efektem tego procesu powinno być uzyskanie takich samych praw do „automatycznej” uznawalności, jak w przypadku niektórych zawodów – np. pielęgniarki, stomatologa, lekarza, architekta – po spełnieniu wymogów ramowych warunków wykształcenia. Prowadzący obrady zaapelował, żeby rozpocząć starania o uzyskanie poparcia dla tych działań w poszczególnych krajach członkowskich.

W dniach 17-18 lutego przedstawiciele 20 izb inżynierów budownictwa zrzeszonych w ECEC spotkali się w Wiedniu na warsztatach szkoleniowych. PIIB reprezentował Wiceprezes dr hab. Inż. Filip Pachla. Warsztaty zatytułowano: „Lobbing w Unii Europejskiej – komunikacja interesariuszy i narzędzia do uzyskiwania poparcia”, ale nie ograniczały się tylko do sformułowanej w tytule tematyki. Dla skutecznego lobbowania konieczne jest zrozumienie zasad funkcjonowania danej organizacji, dlatego pierwsza część zajęć została poświęcona przedstawieniu instytucji i agencji Unii Europejskiej oraz procesowi podejmowania w nich decyzji. Oprócz teoretycznego omówienia głównego tematu pokazano symulacje praktycznie realizowanych działań oraz zaprezentowano planowanie działań lobbingowych na przykładzie starań o utworzenie wspólnych ram kształcenia dla inżynierów budownictwa, co jest obecnie jednym z głównych celów, które stawia przed sobą Rada. Wykłady prowadziła Giulia Costantino, dyrektor zarządzający i założyciel IDP European Consultants. IDP European Consultants jest firmą doradczą, która ma ponad 30-letnie doświadczenie szkoleniowe w tematyce funkcjonowania i procesów legislacyjnych UE.