POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Drugie w obecnej kadencji posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB odbyło się 22 lutego br. w Warszawie, w trybie hybrydowym. Obrady prowadził Przewodniczący kol. Andrzej Pawłowski. Z członkami Komisji spotkał się Prezes PIIB Mariusz Dobrzeniecki oraz nowy Dyrektor Krajowego Biura Wojciech Surowiecki. Goście zadeklarowali swoje wsparcie dla działań na płaszczyźnie międzynarodowej, szczególnie w europejskich organizacjach zrzeszających inżynierów budownictwa, które mają prowadzić do wzmocnienia roli i prestiżu zawodu inżyniera.

W trakcie posiedzenia omówiono stan przygotowań do XXX, jubileuszowego spotkania przedstawicieli izb i stowarzyszeń inżynierów budownictwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4, które odbędzie w Polsce na Górnym Śląsku w 2024 roku. Kolega Zygmunt Rawicki przedstawił w skrócie ich historię także z okresu przed powołaniem do życia naszego samorządu zawodowego. Wstępnie zastanawiano się, jakie problemy środowiska inżynierskiego powinny być poruszane w trakcie wspólnej debaty.

Kolejnym punktem dyskusji były sprawy związane z wojennymi zniszczeniami i pomocą dla Ukrainy. Kol. Piotr Chmura, który w ramach Komisji zajmuje się tą tematyką podzielił się swoimi spostrzeżeniami z dwóch Konferencji poświęconych odbudowie Ukrainy oraz wspomnieniami z wyjazdu na teren ogarniętego wojną kraju. Stwierdzono, że obecnie najbardziej potrzebna jest pomoc humanitarna, a kolejnym działaniem, które już się rozpoczęło, będzie zdobywanie funduszy na odbudowę. Sytuacja jest monitorowana, żeby we właściwym momencie zwrócić się do naszych członków o profesjonalne wsparcie tego dzieła. Kolega Andrzej Pawłowski wspomniał, że PIIB jest w kontakcie z Konfederacją Budowniczych Ukrainy, która szuka partnerów, głównie pośród firm, do usuwania skutków zniszczeń, rekonstrukcji infrastruktury i budowy nowych obiektów, w miejsce zrujnowanych przez wojnę.

Część uwagi poświęcono również roboczym spotkaniom zorganizowanym przez Europejską Radę Izb Inżynierów (ECEC). 27 stycznia w Budapeszcie odbyła się pierwsza narada grupy roboczej zajmującej się prawnymi regulacjami zawodu inżyniera budownictwa. Pod przewodnictwem Juan Blanco Lino – Sekretarza Generalnego ECEC – przedstawiciele 6 krajów (Austrii, Czarnogóry, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Polski i Węgier) – wymienili informacje na temat aktualnych problemów budownictwa, regulacji prawnych zawodu inżyniera budownictwa, uznawalności kwalifikacji zawodowych inżynierów z zagranicy itp. Najwięcej uwagi poświęcono planowanym działaniom zmierzającym do określenia wspólnych ram kształcenia inżynierów budownictwa na szczeblu Unii Europejskiej, co ułatwiłoby uznawanie kwalifikacji zawodowych i zwiększyło mobilność inżynierów. W Wiedniu, w dniach 17-18 lutego 2023 r. spotkali się przedstawiciele izb inżynierów budownictwa aż z 20 krajów, żeby wziąć udział w szkoleniu, które dotyczyło m.in. sposobu funkcjonowania instytucji i agencji UE oraz procesów decyzyjnych w UE ze szczególnym naciskiem na sposoby komunikacji z interesariuszami. Przedstawicielem PIIB był Wiceprezes PIIB dr hab. inż. Filip Pachla. Przedmiotem dyskusji było też zapytanie ze Słowackiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa dotyczące przede wszystkim zamówień publicznych - taka grupa robocza została powołana w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Pytania zostały zadane w związku z modyfikowaniem słowackich rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i szukaniem ewentualnych argumentów/rozwiązań w innych krajach, które byłby korzystne dla wykonywania naszego zawodu.

Zebrani zgodzili się z postulatem utworzenia wersji angielskiej strony internetowej PIIB, co wydaje się niezbędne w kontaktach międzynarodowych - na początku z ogólnymi informacjami o izbie, a potem wersji rozszerzonej. Elementy, które powinny w niej się znaleźć będą jeszcze przedmiotem dyskusji.

Ostatnim tematem porządku obrad były informacje na temat współpracy z zagranicą izb okręgowych. Przewodniczący Andrzej Pawłowski z DOIIB omówił rozmowy, jakie były prowadzone we Wrocławiu z Saksońską Izbą Inżynierów. Wśród poruszanych tematów była m.in. sprawa wynagrodzeń regulowana w Niemczech, po wyroku TSUE już tylko dobrowolnie, przez Rozporządzenie o Honorariach Architektów i Inżynierów (HOAI), uznawalność kwalifikacji, kwestie braku inżynierów na rynku pracy, co jak się okazało dotyczy głównie branż instalacyjnych. Kolega Andrzej Kulesa przedstawił współpracę Wielkopolskiej OIIB z Francją - m.in. wymiana uczniów szkół budowlanych.