Omówienie spraw zgłoszonych do mediatorów PIIB oraz wstępne propozycje zmian zapisów w Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB – to główne tematy, które poruszali obradujący.

 

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB pod przewodnictwem Elżbiety Godzieszka odbyło się w formie hybrydowej 14 grudnia br. Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczył  wiceprezes Krajowej Rady PIIB – Filip Pachla. Spotkanie rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad oraz protokołu z ostatniego zebrania, które odbyło się 26 października 2022 r.

Na posiedzeniu poruszono dwa główne tematy: pracę mediatorów PIIB w latach 2020–2022 oraz analizę obecnych zapisów Kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB i proponowane zmiany. Uczestnicy dyskutowali o przyczynach stosunkowo niedużego zainteresowania członków PIIB rozwiązywaniem sporów poprzez mediację. Wskazano na potrzebę dodatkowej promocji tej formy polubownego rozwiązywania konfliktów w mediach PIIB oraz okręgowych izb, z podkreśleniem bezstronności i poufności, które obowiązują wszystkich mediatorów wraz z przedstawieniem korzyści płynących z mediacji.

– Na rozpoznanie niektórych spraw czeka się obecnie kilka lat, mediacje mogą znacznie przyspieszyć rozwiązanie konfliktu – podkreśliła przewodnicząca Komisji ds. Etyki.

 

W dalszej części posiedzenia Elżbieta Godzieszka omówiła wstępne propozycje zmian zapisów Kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB, który był tworzony kilkanaście lat temu i wymaga dostosowania do aktualnych wymogów oraz oczekiwań członków Izby. Prace komisji nad tym dokumentem PIIB zaplanowano na pierwsze półrocze 2023 roku.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat