W 75. Walnym Zgromadzeniu Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (3-5 listopada) wzięło udział ponad 40 delegatów z krajów członkowskich oraz zaproszeni goście ze Stowarzyszenia Inżynierów Krajów Śródziemnomorskich (EAMC), Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC) oraz Sekcji Inżynierów Budownictwa organizacji irlandzkich inżynierów.

 

PIIB, podobnie, jak poprzednio, była reprezentowana przez Włodzimierza Szymczaka. Obrady otworzył Prezydent ECCE Andreas Brandner, którego mieliśmy okazję poznać podczas Gali z okazji XX-lecia naszego samorządu. W swoim wystąpieniu podkreślił wiodącą rolę inżynierów budownictwa w procesie ograniczania zmian klimatycznych i realizacji celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych przez Agendę ONZ 2030. Są oni na pierwszej linii prowadzonych w tym kierunku działań. Wymaga to dobrej jakości kształcenia, ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz wysokich standardów regulujących dostęp do zawodu. Mówca podkreślił, że ECCE wraz z partnerskimi organizacjami będzie dążyło do zapewnienia inżynierom budownictwa odpowiednich warunków pracy oraz skoncentruje się na zagadnieniach związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością inżynierów, którzy muszą zagwarantować użytkownikom bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury oraz budowli. Służyć temu powinno holistyczne podejście oraz właściwe realizowany nadzór, monitoring i utrzymanie budynków oraz infrastruktury. Prezydent poinformował, że trwają obecnie prace nad przygotowaniem strategii ECCE na przyszły rok, zachęcając wszystkich członków Rady, aby wnieśli swój wkład w jej powstanie.

 

Kolejna wypowiedź należała do Klausa Thurriedla – Wiceprezydenta Austriackiej Federalnej Izby Architektów oraz Uprawnionych Inżynierów Konsultantów i równocześnie Prezydenta ECEC. Dotyczyła ona przyszłości licencjonowanych inżynierów w Europie. Stwierdził on, że Komisja Europejska podejmuje nowe kroki w kierunku wspólnych ram kształcenia inżynierów na terenie Wspólnoty, zapraszając do współpracy ECCE oraz ECEC. Kalus Thurriedl zauważył, że Unia Europejska ze swoimi dążeniami do deregulacji zawodów i procedurami naruszeń przeciwko poszczególnym krajom zagraża przyszłości uprawnionych inżynierów w Europie. Jego zdaniem KE jest przekonana, że inżynierowie potrzebują zawodu regulowanego, aby zabezpieczyć swoje dochody i interesy, podczas gdy prawda jest taka, że dążą oni do zapewnienia jakości i niezależności wykonywania zawodu, co wymaga wysokiej jakości wykształcenia. Na zakończenie stwierdził, że „mamy niepowtarzalną szansę poprowadzenia dyskusji i wpłynięcia na Brukselę w kierunku, który będzie korzystny dla inżynierów i społeczeństwa, dlatego musimy skoncentrować nasze wspólne wysiłki i ciężko pracować, aby to osiągnąć.”

 

W dalszej części spotkania przedstawiono działania ECCE zrealizowane od czasu poprzedniego zgromadzenia oraz bieżące informacje z ostatnich wydarzeń w sektorze budowlanym. Dyskutowano o głównych problemach wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w poszczególnych krajach, m.in. o wymaganiach do uzyskiwania uprawnień, zagadnieniach ustawicznego doskonalenia zawodowego, odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz zasadach świadczenia usług inżynierskich za granicą. Jako niezwykle istotną uznano konieczność modernizacji i właściwej konserwacji europejskiej infrastruktury technicznej, szczególnie wobec wyzwań, które niesie ze sobą jej „podeszły wiek” oraz nieuniknione skutki zmian klimatu, takie jak choćby coraz szybszy wzrost poziomu wód wszechświatowego oceanu, co zagraża bezpośrednio całej infrastrukturze portowej i wielu największym miastom świata. Stanowisko dotyczące tego problemu będzie przedstawione w ramach kolejnego Position Paper, które przygotowuje ECCE.

 

Sporo i nie po raz pierwszy mówiło się również o niedostatku liczby inżynierów budownictwa, szczególnie młodych i szczególnie na zachodzie Europy. Podnoszono problem coraz niższego poziomu wiedzy kandydatów na studia inżynierskie z zakresu budownictwa. Zwrócono również uwagę na zanik relacji uczeń – mistrz wśród inżynierów budownictwa, szczególnie w pierwszych latach pracy zawodowej młodych adeptów tej profesji.

 

Gospodarzem następnego walnego zgromadzenia 25 i 26 maja 2023 r. będzie Cypr. Będzie ono połączone z międzynarodową Konferencją „Bezpieczeństwo Konstrukcji i Zdrowie”. Prezydent zaapelował o zgłaszanie propozycji miejsc, w których mogą odbyć się kolejne spotkania.

 

Andrzej Pawłowski
przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB

Włodzimierz Szymczak
członek Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB

 

Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio