Posiedzenie Prezydium KR PIIB odbyło się hybrydowo 16 listopada 2022 r. Członkowie organu omówili m.in. schemat sprawozdań za 2022 r., projekt uchwały w sprawie  zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB oraz projekt uchwały dotyczący zmiany regulaminu dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB oraz wysłuchali informacji na temat wniosków przyjętych na XXI Krajowym Zjeździe PIIB.

Spotkanie – Prezydium KR PIIB - poprowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Informację na temat na temat realizacji wniosków przyjętych na XXI Krajowym Zjeździe PIIB przedstawił Mieczysław Grodzki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB.

- Komisja wnioskowa dokonała wstępnego podziału wniosków przekazanych do poszczególnych organów i komisji w wyniku czego informuję, że do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego został przekazany 1 wniosek, do Komisji Prawno-Regulaminowej 2 wnioski, do Krajowej Rady 22 wnioski (w tym 4 już zostały zrealizowane), do Komisji Kwalifikacyjnej trafiły 3 wnioski, do Biura Krajowego 2 wnioski i do zespołu ds. ubezpieczeń 2 wnioski oraz 1 do Komisji Doskonalenia Zawodowego – poinformował Mieczysław Grodzki, wiceprezes KR PIIB. – Wnioski zostały przekazane do dalszego procedowania.

 

Następnie wiceprezes Grodzki omówił projekt uchwały dotyczący zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB.

- Do aktualnego regulaminu nie mieliśmy większych uwag, zmiany które proponujemy dotyczą uszczegółowienia bądź uściślenia drobnych kwestii w załącznikach dotyczących m.in. tabeli stanowisk i kwalifikacji pracowników oraz określenia minimalnego wynagrodzenia zgodnego z krajową płacą minimalną – poinformował M. Grodzki. – W naszej opinii pozwoli to lepiej profilować politykę wynagrodzeń w Izbie.

W dalszej części spotkania wiceprezes Mieczysław Grodzki poinformował o wynikach ustaleń z Ergo Hestią.

- W aneksie z ubezpieczycielem znalazł się zapis  mówiący o utrzymaniu składki rocznej za ubezpieczenie na poziomie obecnym, czyli 75 zł za rok, natomiast od 2024 roku opłaty będą wyższe i będą wynosiły 96 zł rocznie – poinformował wiceprezes Grodzki. – Z kolei od 1 marca 2023 umowa zostanie poszerzona  o nieodpłatne świadczenia dla członków pod hasłem „Prawnik dla inżynierów”.

Następnie Prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki podziękował zespołowi za skuteczne negocjacje i doprowadzenie rozmów do szczęśliwego finału.

- Te negocjacje to duży sukces, dziękuję zespołowi – powiedział Mariusz Dobrzeniecki.

Następnie Tomasz Piotrowski, sekretarz KR PIIB omówił schemat sprawozdań za 2022 r.

W dalszej części obrad przewodniczący organów PIIB przedstawili informację o zebraniach szkoleniowych tychże organów. Następnie członkowie Prezydium omówili projekt uchwały dotyczącej zmiany Regulaminu  dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB.

- Zmiana dotyczy kwot w procedurach zakupowych, generalnie zbliżamy się do zamówień publicznych – poinformował Tomasz Piotrowski, sekretarz KR PIIB.

 

W dn. 16 listopada odbyło się w trybie online posiedzenie Krajowej Rady PIIB podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium z dn. 28.09.2022 oraz z dn. 7.10.2022. Następnie członkowie Krajowej Rady PIIB przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” na 2023 rok oraz uchwałę w sprawie terminarza przygotowań XXII Krajowego Zjazdu, jak również podjęto uchwałę w sprawie zwołania XXII Krajowego Zjazdu. Uczestnicy spotkania zatwierdzili również uchwałę w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB oraz uchwały dotyczące zmiany Regulaminu zakupów, zlecenia dostaw i usług na rzecz PIIB. Członkowie KR PIIB podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowania kwalifikacyjne i wysłuchali informacji o realizacji budżetu za 9 miesięcy oraz aktualizacji budżetu w 2022 roku omówionej przez Skarbnika KR PIIB.