Spotkanie odbyło się 17 października 2022 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził Mieczysław Grodzki, przewodniczący komisji.

Podczas posiedzenia reprezentanci okręgowych izb, które współdziałają już z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego w ramach regionalnych porozumień, przedstawili ich działalność oraz podejmowane inicjatywy w swoich okręgach.

Wybrano dwóch zastępców przewodniczących Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego: Jacka Szera - przewodniczącego Łódzkiej OIIB, Mirosława Boryczko - przewodniczącego Małopolskiej OIIB oraz sekretarza - Grzegorza Dubika - przewodniczącego Podkarpackiej OIIB.

Przewodniczący komisji podkreślił znaczenie i rolę, jaką odgrywają samorządy zawodów zaufania publicznego. Zaznaczył istotę współpracy, wagę merytorycznych konsultacji, wymiar integracji środowiska oraz propagowanie wspólnych celów.

Wszyscy członkowie komisji zgodzili się z koniecznością rozwijania takiej współpracy.

W dalszej części spotkania Mieczysław Grodzki opowiedział o Pikniku Rodzinnym Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, który odbył się 24 września br. w Warszawie. Przedstawił to wydarzenie jako jedną z form współpracy w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego na poziomie okręgowym i krajowym.

 

 

Po konsultacjach przyjęto plan działania Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego i terminarz posiedzeń.

Prace komisji mają być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych w relacjach z władzami publicznymi i opinią społeczną w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów.