Kolejne już posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w kadencji 2022–2026 odbyło się 25 października br. Jego głównym tematem był plan pracy komisji.

W posiedzeniu wzięły udział: Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu Wydawnictwa PIIB oraz redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, Maria Tomaszewska-Pestka, przedstawicielka STU Ergo Hestia S.A., oraz Agnieszka Parys, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB.

Zgodnie z uchwałą KR PIIB w sprawie powołania KUDZ na kadencję 2022–2026 przyjęto plan pracy komisji. Zawarto w nim główne działania w bieżącej kadencji oraz szczegółowe zadania na najbliższy okres. W szczególności wyspecyfikowano cele, „które sprowadzają się do realizacji ustawowego obowiązku wspierania PIIB w zakresie rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych; koordynacji działań okręgowych izb dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB oraz działań mających na celu utrwalanie przekonania, że stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków PIIB jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co jednocześnie sprzyja wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego”.

W pierwszej kolejności określono działania związane z realizacją zadań wynikających z Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, w szczególności aktualizacji listy preferowanej tematyki szkoleń oraz listy wykładowców. W związku z tym wskazano na konieczność oferowania szkoleń z zakresu poznania przepisów uchwalonych w kolejnych zmianach ustawy – Prawo budowlane stanowiących kolejny etap cyfryzacji w budownictwie i funkcjonowania portalu e-Budownictwo. Tym samym proponowana tematyka szkoleń musi być bardzo elastyczna i dostosowana do potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji legislacyjnej. Kilka szkoleń online o tej tematyce zorganizowały już w ostatnim czasie okręgowe izby, wykorzystując portal PIIB, a do końca roku mają odbyć się kolejne.

Przykładem elastycznego podejścia do tematyki była organizacja takich kursów z zakresu procedur przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych. Na uwagę zasługuje szkolenie Podkarpackiej OIIB, w którym uczestniczyło ponad 700 członków PIIB. W najbliższym czasie planowane są kolejne o tej tematyce. Była to szybka reakcja na wystąpienie z 19 września br. w tej sprawie Doroty Cabańskiej, głównego inspektora nadzoru budowlanego, skierowane do Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa KR PIIB.

Biorąc pod uwagę sygnały zgłaszane przez członków KUDZ PIIB na posiedzeniu 8 września br., przewodniczący tej komisji przekazał informację, iż Prezes KR PIIB wyraził zgodę na uruchomienie drugiego kanału szkoleniowego na portalu PIIB, dzięki czemu okręgowe izby będą mogły jeszcze w tym roku rejestrować nowe kursy w dogodnych terminach.

Plan działań KUDZ PIIB obejmuje również współpracę okręgowych izb ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakresie organizacji lub współorganizacji szkoleń, wsparcie prenumeraty czasopism naukowo-technicznych, a także działania wspierające system szkoleniowy przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia oraz czasopismo „Inżynier Budownictwa”, co potwierdziły Aneta Grinberg-Iwańska oraz Maria Tomaszewska-Pestka. Zarówno Plan pracy KUDZ PIIB, jak i listy preferowanej tematyki szkoleń oraz wykładowców będą publikowane na stornie internetowej PIIB.

Na posiedzeniu podjęto także dyskusję nad projektem Regulaminu ogólnopolskiego konkursu z zakresu znajomości prawa budowlanego, wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, pt. „Prawne aspekty działalności inżyniera budownictwa”. W efekcie projekt regulaminu skierowano do konsultacji w okręgowych izbach.

KUDZ PIIB wzorem lat ubiegłych ustaliła formę i zakres formularzy sprawozdania podsumowującego doskonalenie zawodowe prowadzone w okręgowych izbach inżynierów budownictwa w 2022 r. Będzie to materiał do przygotowania zbiorczego sprawozdania Krajowej Rady PIIB za ten rok.

 

dr hab. inż. Adam Rak
przewodniczący KUDZ PIIB