Informacja nt. współpracy z zagranicą okręgowych izb oraz PIIB, przedstawienie planu pracy i zadań komisji, wybór sekretarza - to tematy podjęte na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu komisji Współpracy z Zagranicą.

Spotkanie, które odbyło się w trybie hybrydowym w dniu 4 października br., poprowadził Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, który na wstępie poinformował jak wygląda współpraca okręgowych izb z innymi państwami.

- Dolnośląska izba współpracuje z kilkoma izbami niemieckimi, ostatnio nawiązała również współpracę ze Stowarzyszeniem Techników Polskich z Wielkiej Brytanii - poinformował. Lubuska izba współpracuje z Brandenburską Izbą Inżynierów Budownictwa w Niemczech, a małopolska z państwami z Grupy Wyszehradzkiej V4 – Czechami, Słowacją, Węgrami. Mazowiecka izba utrzymuje kontakty z Litwą, Łotwą i Estonią, a śląska z czeską oraz słoweńską izbą inżynierów budownictwa. Zagranicznym partnerem Wielkopolskiej OIIB jest z kolei Federacja Inżynierów we Francji.

Następnie przewodniczący wspomniał o współpracy PIIB z zagranicznymi izbami i stowarzyszeniami przypominając umowy członkowskie z Europejską Radą Inżynierów ECEC, Europejską Radą Inżynierów Budownictwa ECCE oraz z państwami z Grupy Wyszehradzkiej V4, w skład której wchodzą: Czechy, Węgry, Słowacja i Polska. PIIB ma też kontakty z Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej oraz Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii. ECEC utworzyła 3 grupy robocze (ds. zamówień publicznych, ds. BIM oraz ds. przepisów regulujących wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa), w których będą uczestniczyć także przedstawiciele naszego samorządu.

- Zarówno izba krajowa, jak i okręgowe mają kontakty z izbami w innych krajach, warto więc zadbać o wymianę informacji na temat zawodu inżyniera, jak również funkcjonującego tam prawa budowlanego - mówił Andrzej Pawłowski.

W tej części spotkania głos zabrał również Prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki.

- Nie jestem przeciwko podejmowaniu takich działań przez okręgi, jednak chciałbym zwrócić uwagę na występujący tu dysonans – mówił Mariusz Dobrzeniecki. - Wczytując się literalnie w obowiązujące przepisy prawa, okręgi mają uprawnienia do działania w obrębie swojego obszaru, a do reprezentowania na zewnątrz na szczeblu krajowym i za granicą jest polska izba. Warto zastanowić się, jak uporządkować tę kwestię.

W następnej części posiedzenia został przedstawiony program działania komisji na lata 2022-2026.

Wśród założeń wymieniono m.in. utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi izbami inżynierów oraz stowarzyszeniami polskich inżynierów za granicą na szczeblu krajowym i okręgowym, uczestnictwo w gremiach decyzyjnych ECCE, ECEC, Grupie V4 poprzez przedstawicieli reprezentujących PIIB. Wspomniano również prace analityczne na rzecz Rady PIIB, innych komisji oraz zespołów dotyczące rozwiązań prawnych i systemowych funkcjonowania izb inżynierów oraz wykonywania zawodu za granicą. Jednym z aspektów, który znalazł się w programie działania jest promowanie eksportu polskich usług inżynierskich na rynkach europejskich i pozaeuropejskich.

Podczas spotkania przedyskutowano również temat wspomagania procesów usuwania zniszczeń wojennych na Ukrainie poprzez współpracę z tamtejszymi organizacjami z branży budowlanej.

- Poprzez ministerstwo zwróciła się do nas Konfederacja Budowniczych Ukrainy z prośbą o włączenie się między innymi w proces projektowania na terenach zniszczonych wojną – powiedział Andrzej Pawłowski. – Ten temat będzie rozwijany w zależności od potrzeb naszego wschodniego sąsiada.

W dalszej części spotkania odbył się wybór sekretarza Komisji Współpracy z Zagranicą. Członkowie komisji zaproponowaną kandydaturę Piotra Chmury (z Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) przyjęli jednogłośnie.

Następnie członkowie podzieli się na 4 grupy robocze, które tematycznie zajmować się będą sprawami: grupy Wyszehradzkiej (koordynator Z. Rawicki), organizacji europejskich (koordynator Włodzimierz Szymczak), związanymi z Ukrainą (koordynator Piotr Chmura). Powstała też grupa ds. kontaktów z pozostałymi krajami (koordynator Andrzej Pawłowski).

Następnie Włodzimierz Szymczak przedstawił Informację o Walnym Zgromadzeniu ECCE w Vallecie na Malcie. O spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej V4 opowiedział Andrzej Pawłowski, a informacje na bieżąco uzupełniali pozostali członkowie delegacji.