Posiedzenie Prezydium KR PIIB odbyło się 28 września br. w trybie hybrydowym. Członkowie organu omówili m.in. projekt uchwały w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego oraz wysłuchali informacji na temat działań Wydawnictwa PIIB.

 

Spotkanie poprowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Na wstępie odbyło się głosowanie – za pomocą aplikacji PIIB – nad przedstawionym porządkiem obrad. Zgromadzeni na sali i uczestniczący w trybie wideokonferencji przyjęli również protokół z poprzedniego posiedzenia.

 

Tomasz Piotrowski, sekretarz KR PIIB przedstawił propozycję zmian do projektu uchwały KR PIIB w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego. Dwie z nich dotyczyły przyspieszenia terminu przygotowania sprawozdań oraz ich przekazania Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Trzecia propozycja zmian dotyczyła wydłużenia terminu przekazania sprawozdań organów izby za rok 2022 do opracowania graficznego, tak by miało to miejsce po posiedzeniu prezydium, na którym zostaną omówione i przyjęte materiały na Krajowy Zjazd PIIB.

 

Następnie Aneta Grinberg-Iwańska, prezes WPIIB omówiła działania i wynik finansowy wydawnictwa za I półrocze 2022 r., jak i przewidywane wyniki na koniec br. oraz założenia programowe na 2023 r.

– Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do finałowej Gali Kreator Budownictwa Roku, jak i zatwierdzania tematów głównych do miesięcznika „Inżynier budownictwa” oraz kwartalnika „Przewodnik Projektanta” na 2023 r. Trwają również przygotowania cenników i nowych form reklamowych na kolejny rok – powiedziała prezes WPIIB. – Oprócz utrzymania dotychczas wydawanych tytułów prasowych oraz serwisów internetowych, mamy w planach m.in. wydanie e-booka z zakresu uprawnień budowlanych oraz e-booka do nauki języka angielskiego dla inżynierów.

 

W dalszej części obrad omówiono wydatki na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2023 r. oraz omówiono zmiany związane z cyfryzacją miesięcznika.

 

W końcowej części spotkania Krzysztof Latoszek, przewodniczący KKK PIIB poinformował o szkoleniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB oraz Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych, które odbyło się 8–10 września w Warszawie. Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej z kolei poinformowała o naradzie szkoleniowej członków Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych, którą KKR PIIB organizowała przy współpracy z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Dariusz Walasek, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB poinformował o planowanym na 4-5 listopada szkoleniu o trybie postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów w postępowaniu w sprawach w kontekście cyfryzacji realizowanej przez PIIB.

 

Tekst i fot.: Redakcja „Inżyniera Budownictwa”