W dniach 18-20 września 2022 r. w Olsztynie odbyła się narada szkoleniowa członków krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych. Organizatorem narady była Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przy współpracy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

W stacjonarnej naradzie wzięło udział około 100 członków komisji. W szkoleniu uczestniczyli również:
Mariusz Dobrzeniecki – prezes Krajowej Rady PIIB, Marian Zdunek – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Jarosław Kukliński – przewodniczący Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB oraz przewodniczący OSD, OROZ, OKK i skarbnik Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Naradę prowadziła Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Prezes Krajowej Rady PIIB w swoim wystąpieniu przedstawił aktualne sprawy, którymi żyje PIIB.
Sesje szkoleniowe obejmowały zagadnienia prawne i organizacyjne oraz finansowo-ekonomiczne.
Zagadnienia organizacyjno-prawne omówił mec. Krzysztof Zając. Były to między innymi takie tematy, jak:
- Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych.
- Ochrona danych osobowych, zakres i wytyczne do przeprowadzenia kontroli.
- Działania i dokumenty Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych w świetle obowiązującej Ustawy, Statutu i Regulaminów PIIB.
- Uchwały podejmowane przez KKR i OKR.
- Procedury przeprowadzania kontroli działalności okręgowych izb przez komisje rewizyjne.

Biegła rewident Pani Alina Gumkowska przedstawiła wykład pt. Analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów na bazie sprawozdań finansowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych PIIB.

 

W dniu 19 września 2022 r. odbyło się posiedzenie członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, a w dniu 20 września 2022 r. wspólne posiedzenie KKR i przewodniczących OKR, na których przedstawiono i omówiono sprawy bieżące z działalności krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych, m.in.: harmonogramy działań i przygotowania dokumentów i dokumentacji komisji, przeprowadzanie kontroli itp.

Jednocześnie zaakceptowano Kujawsko-Pomorską Okręgową Komisję Rewizyjną jako organizatora szkolenia „rewizorów” w 2023 roku.

 

Tekst i fot.: Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej