Spotkanie informacyjno-szkoleniowe, zorganizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB dla przewodniczących i reprezentantów Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, odbyło się 8–10 września br.

 

Szkolenie było prowadzone w formie hybrydowej. Blisko sto osób uczestniczyło w nim stacjonarnie, a pozostali uczestnicy brali udział w formie online z możliwością zadawania pytań. Do udziału w trybie online zgłosiło chęć uczestnictwa 178 osób.

Spotkanie prowadził Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po oficjalnym otwarciu szkolenia głos zabrał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, który przekazał zebranym informacje dotyczące bieżących prac izby oraz ustalenia z posiedzenia Krajowej Rady PIIB.

Mariusz Dobrzeniecki

 

Następnie dr hab. Joanna Smarż omówiła nowe zasady prowadzenia e-CRUB (elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane), który zastąpił dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Tomasz Osiecki, dyrektor Departamentu Skarg i Wniosków oraz Aleksandra Marchlewska-Dudek, którzy od strony technicznej pokazali zasady działania systemu e-CRUB.

Joanna Smarż

 

W godzinach popołudniowych odbyło się planowe posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB z udziałem uczestników szkolenia. Podczas posiedzenia przewodniczący KKK PIIB zaprezentował harmonogram przebiegu XL sesji egzaminacyjnej (jesiennej) oraz omówił bieżące prace komisji.

 

Następny dzień szkolenia – 9 września br. –  poświęcony został wybranym zagadnieniom prawnym. Problematykę i zakres szkolenia wyznaczyła Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o zagadnienia zgłaszane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Wykład i szkolenie prowadził Tomasz Dobrowolski.

Tomasz Dobrowolski, Krzysztof Latoszek

 

Podczas szkolenia poruszone zostały istotne tematy związane z problematyką szeroko pojętego postępowania kwalifikacyjnego w świetle aktualnych regulacji prawnych. Omówione zostały m. in. zasady dokumentowania praktyki zawodowej, sposób kwalifikowania wykształcenia w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz obowiązek udostępniania akt sprawy. Poruszane problemy cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, powodując ożywioną dyskusję.

 

Sobotnia sesja poświęcona była na omówienie aktualnego stanu prac nad dalszym wdrażaniem systemu informatycznego wspierającego obsługę sesji egzaminacyjnych SESZAT. Wykład prowadził Stanisław Żurawski – pracownik biura Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po krótkim wprowadzeniu historycznym dotyczącym funkcjonowania systemu informatycznego SESZAT, zapoznał uczestników szkolenia z możliwościami jego wykorzystania w organizacji sesji egzaminacyjnej. Przedstawił również podsumowanie zleconych i przygotowanych zestawów pytań w XXXIX sesji egzaminacyjnej z wykorzystaniem systemu SESZAT. Zapoznał uczestników szkolenia z poziomem zasobów bazy pytań egzaminacyjnych. Następnie zaprezentował sposób wprowadzania do systemu pytań egzaminacyjnych przez egzaminatorów oraz omówił tworzenie zestawów ustnych. Stanisław Żurawski podkreślił również kluczowe działanie systemu w celu usprawnienia komunikacji między komisjami okręgowymi a Krajową Komisją Kwalifikacyjną podczas procesu przygotowań do egzaminu oraz ujednolicenie Bazy Pytań Egzaminacyjnych.

W kuluarach uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów. Wśród uczestników panowała atmosfera sympatii i życzliwości, co najlepiej sprzyja współpracy wszystkich komisji kwalifikacyjnych i tworzy dobry klimat dla wzajemnych relacji. Wspólne spotkania robocze stanowią bowiem zarówno zaplecze eksperckie, co podnosi jakość pracy, jak i inspirację do dalszego doskonalenia stosowanych procedur postępowania.

Hybrydowa forma szkolenia umożliwiła wzięcie w nim udziału większej liczbie uczestników, niż to było możliwe tylko przy stacjonarnej formie szkolenia.

 

Wszystkim uczestnikom szkolenia, które odbyło się w dniach 8-10 września br. serdecznie dziękujemy za merytoryczną dyskusję i cenne uwagi, które padały podczas szkolenia. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie to było okazją do inspirującej wymiany myśli i zacieśnienia wzajemnej współpracy. 

 

Tekst: mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Fot. Karolina Pieprzyk-Pogoda