Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w VI kadencji, w skład której wchodzą przedstawiciele każdej z okręgowych izb inżynierów budownictwa, odbyło się 8 września br.

 

W posiedzeniu wziął udział Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB oraz Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu Wydawnictwa PIIB, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, Maria Tomaszewska-Pestka, przedstawiciel STU – Ergo Hestia SA, Agnieszka Parys, zastępca Dyrektora Krajowego Biura PIIB.

W części organizacyjnej, po indywidualnej prezentacji, wybrano Macieja Niedostatkiewicza (Pomorska OIIB) na sekretarza Komisji. W części informacyjnej prezes PIIB omówił bieżące i planowane działania Krajowej Rady PIIB, następnie Adam Rak, przewodniczący KUDZ PIIB, przedstawił statystyki szkoleń online realizowanych z wykorzystaniem portalu dla członków PIIB w pierwszym półroczu br. W tym okresie okręgowe izby inżynierów budownictwa zorganizowały 153 nowe tematycznie szkolenia oraz 82 retransmisje, w których uczestniczyły prawie 52 tys. członków PIIB. Jednocześnie przewodniczący KUDZ PIIB wskazał, że do końca 2022 roku na portalu PIIB jest zaplanowanych już ponad 40 szkoleń. Problematyka szkoleń jest bardzo szeroka, a wynika z „potrzeby chwili”, stąd pojawiły się zagadnienia dotyczące zmian w ustawie prawo budowlane, szkolenia z zakresu nowych zasad opodatkowania i opłacania składek ZUS, szczególnie ważnych dla członków izby prowadzących własną działalność gospodarczą lub pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach.

 

W trakcie dyskusji członkowie KUDZ PIIB podkreślili, że szkolenia online prowadzone z portalu PIIB nadal cieszą się dużą popularnością. Dodatkowo niektóre okręgowe izby organizują szkolenia z wykorzystaniem własnych portali oraz portali stowarzyszeń naukowo-technicznych. Wskazano także na konieczność dość wczesnego planowania szkoleń w portalu PIIB, co pozwoli na wybranie dogodnych terminów. W przyszłości może być konieczne uruchomienie drugiego kanału nadawczego w portalu PIIB. Przewodniczący KUDZ PIIB zachęcił wszystkie okręgowe izby do wykorzystania portalu PIIB, dzięki czemu w kursach mogą uczestniczyć nie tylko członkowie okręgowej izby organizującej dane szkolenie.  

Tematyka wykładów online PIIB w okresie I-VI 2022:

 • Konstrukcje i technologie betonowe, żelbetowe, stalowe, drewniane – 31
 • Ustawa Prawo budowlane, proces budowlany, obowiązki uczestników – 24
 • Sieci i instalacje elektryczne, fotowoltaika, pompy ciepła – 18
 • Warunki techniczne, wentylacja, korozja, ocieplenia, zabezpieczenia przeciwwilg. – 15
 • Inne, np. geodezja, zagospodarowanie przestrzenne, zabytki – 14
 • Inżynier - menadżer, kształtowanie osobowości, wizerunek, zarządzanie zespołem – 13
 • Analizy ekonomiczne, kosztorysowanie, prawo zamówień publicznych – 11
 • BHP, PPOŻ, Ubezpieczenia – 10
 • Wyroby budowlane – 7
 • Geotechnika, fundamentowanie – 6
 • Drogi, koleje, budownictwo komunalne – 4

 

W dalszej części posiedzenia skupiono się na zadaniach KUDZ PIIB określonych w uchwale KR PIIB z dnia 13 lipca br., w szczególności na przygotowaniu planu pracy na okres do 31 grudnia 2023 r. W tej części, Przewodniczący KUDZ PIIB przedstawił propozycję działań i zadań na ten okres. W pierwszej kolejności określono zadania wynikające z Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. W tym zakresie wymagana będzie aktualizacja listy preferowanej tematyki szkoleń oraz aktualizacja listy wykładowców. W celu systematycznej oceny dostępności i poziomu różnych form doskonalenia kompetencji zawodowych oraz ich wykorzystania będzie konieczne wprowadzenie systemu monitorowania kwalifikacji zawodowych. W planie pracy zawarta będzie problematyka koordynowania szkoleń zarówno na szczeblu PIIB, jak i okręgowych izb oraz dostępności z wykorzystaniem innych portali. W planie pracy ujęto również dalsze działania w zakresie cyfryzacji systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rolę czasopisma „Inżynier Budownictwa” oraz czasopism technicznych w tym systemie oraz wspólne przedsięwzięcia PIIB i okręgowych izb. Przykładem może być propozycja ogólnokrajowego konkursu z zakresu znajomości prawa budowlanego, wiedzy niezbędnej do prawidłowego pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, a organizowanego dotychczas przez Śląską OIIB pt. „Nowoczesny Inżynier”.   

 

Aneta Grinberg-Iwańska, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, zachęcając do lektury ostatniego wydania czasopisma, przedstawiła plany wydawnicze na najbliższy okres, wskazując na tematykę, która będzie publikowana i kierowana praktycznie do każdej branży. Z powodów ekonomicznych, czasopismo IB, zgodnie z uchwałą KR PIIB, od stycznia 2023 r. dla członków PIIB będzie dostępne w formie e-wydania, a tzw. wydania papierowe będą dystrybuowane w liczbie zamówionej przez okręgowe izby.

Obecna na posiedzeniu Maria Tomaszewska-Pestka zadeklarowała wsparcie STU Ergo Hestia dla systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie tematyki warunków ubezpieczenia członków PIIB. Kontynuowane będą szkolenia w tym zakresie, na zasadach ustalonych w porozumieniu zawartym z PIIB w ostatniej kadencji. 

Zachęcając członków komisji do składania wniosków do planu pracy, ostatecznie ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się pod koniec października br., by zgodnie z uchwałą KR PIIB, KUDZ PIIB przyjęła plan pracy.

 

Tekst: dr hab. inż. Adam Rak
przewodniczący KUDZ PIIB