Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557), które weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2022 r., dokonano istotnej zmiany m.in. w zakresie zasad dokonywania wpisów uprawnień budowlanych i zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Dotychczas podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowił wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez GINB oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Obecnie wpis do rejestru prowadzonego przez GINB ma wyłącznie charakter techniczny, zaś do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystarczy, poza decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

 

Informacja o nadanych uprawnieniach budowlanych pojawi się w nowym systemie e-CRUB, do którego okręgowe izby inżynierów budownictwa będą wprowadzały dane niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji. Nie będą już wydawane decyzje o wpisie do rejestru GINB, co przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez nowych adeptów sztuki budowlanej.

 

Powyższe ma zastosowanie również do decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Tekst:
dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom, radca prawny Krajowego Biura PIIB


Fot. stock.adobe.com/greenbutterfly