Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w VI kadencji przypadającej na lata 2022–2026 odbyło się 13 lipca br.

 

Obrady prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, wybrany przez delegatów XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na wstępie przyjęto proponowaną liczbę członków Prezydium KR PIIB, tj. 11 osób – prezes Krajowej Rady PIIB, trzech wiceprezesów, sekretarz i skarbnik (wraz z zastępcami) oraz trzech członków prezydium. Kandydatów na członków prezydium zgłosił prezes Krajowej Rady.
Wybrano Komisję Skrutacyjno-Wyborczą, w skład której weszli: Radosław Sekunda (MAZ) – pełniący funkcję przewodniczącego, Piotr Parkitny (ŁOD) – sekretarz, Arkadiusz Gniewkowski (WAM) – członek.

Radosław Sekunda, Piotr Parkitny, Arkadiusz Gniewkowski
 

W wyniku głosowania dokonano ukonstytuowania się Krajowej Rady PIIB na lata 2022–2026. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy członkowie Krajowej Rady PIIB dokonywali wyboru za pomocą elektronicznego systemu, który umożliwia oddanie głosu poprzez aplikację mobilną PIIB oraz portal członkowski.

 

 

Po przeprowadzonych wyborach, Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia się następująco:

Prezes: Mariusz Dobrzeniecki (WAM)
Wiceprezes: Mieczysław Grodzki (MAZ)
Wiceprezes: Filip Pachla (MAP)
Wiceprezes: Rafał Zarzycki (DOS)
Sekretarz: Tomasz Piotrowski (MAZ)
Skarbnik: Elżbieta Bryła-Kluczny (SLK)
Zastępca sekretarza: Cezary Wójcik (ŁOD)
Zastępca skarbnika: Izabela Tylek (MAP)
Członek prezydium: Adam Podhorecki (KUP)
Członek prezydium: Tomasz Radziewski (SLK)
Członek prezydium: Adam Rak (OPL)

 

Następnie obradujący podjęli uchwały powołujące komisje i zespoły wspierające pracę Krajowej Rady PIIB w VI kadencji. Są to:

  • Komisja ds. współpracy z zagranicą, której przewodniczącym został Andrzej Pawłowski,
  • Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego, której przewodniczącym został Mieczysław Grodzki,
  • Komisja wnioskowa, której przewodniczącą została Gabriela Przystał,
  • Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Której przewodniczącym został Adam Rak,
  • Komisja Prawno-Regulaminowa, której przewodniczącym został Tomasz Radziewski,
  • Komisja Medalu Honorowego, której przewodniczącym został Franciszek Buszka,
  • Komisja ds. Public Relations, której przewodniczącym został Rafał Zarzycki,
  • Komisja ds. Etyki, której przewodniczącą została Elżbieta Godzieszka,
  • Komisja ds. cyfryzacji, której przewodniczącym został Tomasz Piotrowski. W ramach komisji powołano również dwa zespoły – Zespół ds. BIM, którego przewodniczącym został Ryszard Rotter oraz Zespół ds. SEOD, którego przewodniczącym został Roman Karwowski,
  • Zespół ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa, którego przewodniczącym został Mieczysław Grodzki, funkcję członków sprawować będą Elżbieta Bryła-Kluczny oraz Tomasz Piotrowski.

 

W trakcie spotkania pojęto również uchwałę w sprawie przydzielenia zakresów czynności członków Prezydium Krajowej Rady PIIB.

Realizację budżetu za pięć miesięcy 2022 roku omówił Robert Owczaruk, księgowy Krajowego Biura PIIB.

 

Wyniki XXXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przedstawił Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 80,72%, co nie odbiega od poziomu zdawalności w sesjach poprzednich. 2643 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1182 osób). Rozpoczęto już przygotowania do XL sesji egzaminacyjnej zaplanowanej na 18 listopada br.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i przewodniczący krajowych organów PIIB
 
 
Tekst i fot.: Joanna Karwat