Powołana grupa jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zespołowi przewodniczy reprezentant PIIB.

 

Minister rozwoju i technologii, powołał 4 marca br. (tekst zarządzenia) Grupę roboczą do spraw BIM w ministerstwie. Jej zadaniem jest wspieranie ministra w działaniach związanych z wdrażaniem BIM (Building Information Modeling) w Polsce. Inaugurujące posiedzenie grupy odbyło się 7 kwietnia br. Przewodniczącym nowo powołanej grupy został Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza Krajowej Rady PIIB. Zastępcą przewodniczącego wybrano Dariusza Kasznię, prezesa zarządu fundacji EccBIM, funkcję sekretarza Grupy roboczej ds. BIM pełni Katarzyna Orlińska-Dejer, prezes Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.
Członkowie grupy to: Adam Baryłka – MRiT, Bohdan Lisowski – SARP, Jacek Magiera – Politechnika Krakowska, Justyna Pożarowska – Urząd Zamówień Publicznych, Marek Salamak – Politechnika Śląska, Jarosław Sosnowski – GUNB, Kamil Stolarski – BuildingSMART Polska, Robert Szczepaniak – BIM Klaster, Aleksander Szerner – Stowarzyszenie BIM, Anna Trenda – MRiT.

 

Grupa robocza ds. BIM (na zdjęciu brak dwojga przedstawicieli MRiT – Adama Baryłki oraz Anny Trendy)

 

Zadaniem Grupy roboczej ds. BIM jest:

  • zapewnienie wsparcia w działaniach związanych z wdrażaniem BIM W Polsce;
  • opracowanie strategii wdrażania BIM w Polsce, uwzględniającej w szczególności przygotowanie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM;
  • przygotowanie propozycji działań legislacyjnych dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie (w tym w ramach zamówień publicznych) zgodnie z metodyką BIM

– Na konferencji „Projektowanie Przyszłości 2022”, która odbyła się 26-27 kwietnia w Krakowie, inicjatywę ministra przyjęto z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem. Przedstawiciele środowiska i tzw. inicjatyw BIM’owych są gotowi, by wspomóc administrację centralną we wprowadzaniu BIM w Polsce – powiedział Tomasz Piotrowski w trakcie ostatniego posiedzenia Krajowej Rady PIIB (27 kwietnia br.).
Podczas konferencji „Projektowanie Przyszłości 2022” Tomasz Piotrowski omówił pracę grupy w wystąpieniu „Działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii zmierzające do wdrożenia BIM w Polsce” oraz uczestniczył w debacie „Zrozumieć wroga...” dotyczącej gotowości branży budowlanej do wprowadzenia zmian i innowacji.

 

BIM (Building Information Modeling) to metodyka pracy z projektem budowlanym opierająca się na cyfrowym odwzorowaniu obiektu budowlanego w bardzo szczegółowy sposób. Model powstaje z gotowych, cyfrowych elementów opisanych w sposób pozwalający na łatwą identyfikację ich parametrów. Model ten podlega następnie stałemu aktualizowaniu i odwzorowywaniu w ramach powstawania obiektu budowlanego.

 

PIIB od 2020 r. działa zgodnie z opracowanym przez Komisję ds. BIM Krajowej Rady PIIB dokumentem pt. „Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii”.

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot. Canva, materiały prasowe MRiT