XIII posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB odbyło się 14 grudnia br. Obradowano w trybie hybrydowym.

 

W posiedzeniu wzięli udział goście: Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu wydawnictwa PIIB, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, oraz Dariusz Karolak, przewodniczący Komisji ds. podnoszenia kwalifikacji zawodowych i integracji Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Główne punkty posiedzenia to omówienie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Nowoczesny Inżynier” oraz ustalenie formy i zakresu formularzy sprawozdania podsumowującego doskonalenie zawodowe w okręgowych izbach za okres sprawozdawczy 2021 r. 

 

Zgodnie z ustaleniami z wrześniowego posiedzenia KUDZ, projekt Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Nowoczesny Inżynier” został przesłany do konsultacji okręgowym izbom inżynierów budownictwa. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej i technicznej, niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jego idea zrodziła się w Śląskiej OIIB, gdzie przeprowadzono kilka edycji na szczeblu okręgu, a w ostatniej edycji brali udział także członkowie Opolskiej OIIB. Do projektu regulaminu zgłosiło uwagi kilka okręgowych izb. Wskazywano na potrzebę doprecyzowania niektórych zapisów oraz konieczność ustalenia zakresu wiedzy, kalkulacji kosztów i zasad współpracy z okręgowymi izbami. W wyniku dyskusji powołano pięcioosobowy zespół, który dokona analizy zgłoszonych wniosków i uwag, a następnie przedstawi nowe propozycje dotyczące treści regulaminu oraz dalszej procedury wdrożenia tej inicjatywy.

 

Analogicznie jak przy raportach za 2020 r., ustalono zakres formularzy sprawozdania podsumowującego doskonalenie zawodowe w okręgowych izbach za okres sprawozdawczy 2021 r. PIIB do 10 stycznia 2022 r. przekaże podsumowanie szkoleń prowadzonych w portalu PIIB, natomiast okręgowe izby do 31 stycznia 2022 r. na tej podstawie oraz na bazie szkoleń prowadzonych we własnych portalach oraz innych form doskonalenia zawodowego prześlą do KUDZ zestawienia zbiorcze.

 

Ważnym punktem obrad była dyskusja związana z tematyką szkoleń prowadzonych w portalu PIIB. Dariusz Karolak wskazał na dużą liczbę tematów – nawet kilkanaście tygodniowo, co może być przyczyną nieco mniejszej frekwencji na każdym z tych kursów. Problematyka szkoleń jest bardzo szeroka, a wynika z potrzeby chwili, stąd pojawiły się zagadnienia dotyczące COVID-19 (np. wykład prof. Krzysztofa Simona zorganizowany przez Dolnośląską OIIB). Niemniej jednak uznano, że większy zakres tematyczny pozwala na zainteresowanie większej grupy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Ponadto zaproponowano, by pojawiły się szkolenia z zakresu nowych zasad opodatkowania i opłacania składek ZUS w 2022 r. Problematyka ta jest szczególnie ważna dla członków izby prowadzących własną działalność gospodarczą lub pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach.

 

W dalszej części spotkania Aneta Grinberg-Iwańska, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, zachęcając do lektury jubileuszowego, 200. wydania czasopisma, przedstawiła plany wydawnicze na najbliższy rok, wskazując na tematykę, która będzie publikowana i kierowana praktycznie do każdej branży.

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2022 r. Wówczas KUDZ podsumuje szkolenia prowadzone przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w 2021 r.

 

Tekst: dr hab. inż. Adam Rak
przewodniczący KUDZ PIIB