XXXVIII sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 19 listopada br. egzaminem pisemnym. Ilu kandydatów uzyskało uprawnienia budowlane w jesiennej sesji?

Egzaminy pisemne, podobnie jak ustne, odbyły się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i zaakceptowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz w oparciu o wytyczne przygotowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB w celu zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

 

Podobnie jak miało to miejsce w sesji poprzedniej, egzamin pisemny został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 9.00 przystąpiły do niego osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 14.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

 

Do egzaminu testowego przystąpiło 3028 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do ustnego – 3137 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 81,61%, natomiast ustnego – 78,64%. Ogólna zdawalność w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 80,1%, co nie odbiega od poziomu w sesjach poprzednich.

 

2467 osób uzyskało w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1102 osoby, a najmniej, bo tylko 29 osób, w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz 28 osób w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

 

 

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej wydano ich w Mazowieckiej OIIB (387), następnie w Małopolskiej OIIB (246), Śląskiej OIIB (222), Wielkopolskiej OIIB (218) oraz Pomorskiej OIIB (210).

 

 

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane w XXXVIII sesji egzaminacyjnej.

 

Tekst: mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

 Fot: stock.adobe.com/metamorworks