Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o trybie przeprowadzenia wyborów do okręgowych i krajowych organów na kadencję w latach 2022–2026.

Na obwodowe zebrania wyborcze zostali zaproszeni wszyscy czynni członkowie samorządu zawodowego wg stanu na dzień 31 sierpnia 2021 r. Zawiadomienia o miejscu i terminie obwodowego zebrania wyborczego są wysłane do każdego członka izby na wskazany przez niego adres e-mailowy oraz powiadomieniem listownym, doręczanym do jego miejsca zamieszkania. Informacja o miejscu i terminie obwodowego zebrania wyborczego została umieszczona również na internetowej liście członków w portalu PIIB: www.piib.org.pl, w zakładce „Lista członków”, przy nazwisku członka izby.

 

Do udziału w zebraniu może być dopuszczony niezaproszony członek okręgowej izby inżynierów budownictwa pod warunkiem uzyskania bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa po dniu 31 sierpnia 2021 r.

 

Obwodowe zebrania wyborcze będą organizowane w IV kwartale 2021 r. i styczniu 2022 r. Zostaną na nich wybrani delegaci na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okręgowych izb.

Okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okręgowych izb, które zostaną zorganizowane do 23 kwietnia 2022 r., wybiorą przewodniczących i członków:
– okręgowej rady izby, – okręgowej komisji rewizyjnej,
– okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
– okręgowego sądu dyscyplinarnego,
– okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
– delegatów na XXI Krajowy Zjazd PIIB.

 

Uwaga: Termin, miejsce oraz forma przeprowadzenia obwodowych zebrań wyborczych (stacjonarna, zdalna, hybrydowa) mogą ulec zmianie w zależności od dynamicznej sytuacji pandemicznej w kraju. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o śledzenie informacji na stronach internetowych swoich okręgowych izb.

 

1 września br. Krajowa Rada PIIB podjęła uchwałę w sprawie ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych, która określa m.in. cel, zasady przeprowadzenia zebrań i głosowań oraz dokumentowanie przebiegu spotkania i wyborów w każdym przypadku wybranej formy.

Obwodowe zebrania wyborcze – dokumenty (plik PDF)

 

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB odbędzie się 24–25 czerwca 2022 r.