Tegoroczna wiosenna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 28 maja 2021 r. egzaminem pisemnym.

 

Egzamin pisemny, podobnie jak egzaminy ustne, przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i zaakceptowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz w oparciu o wytyczne przygotowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB, w celu zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

 

Podobnie jak miało to miejsce w sesji poprzedniej, egzamin pisemny został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 14.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

 

Do egzaminu testowego w XXXVII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3 041 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3 222 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 82,8%, natomiast ustnego 76,72%. Ogólna  zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 79,67%, co nie odbiega od poziomu zdawalności w sesjach poprzednich.

2472 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1113 osób, a najmniej, bo tylko 22 osoby w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

 

 

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (382), następnie w Małopolskiej OIIB (272), Śląskiej OIIB (248), Pomorskiej OIIB (188), Lubelskiej OIIB (186) oraz w Wielkopolskiej OIIB (183).

 

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Gratulujemy wszystkim, którzy zdobyli uprawnienia budowlane w XXXVII sesji egzaminacyjnej.

 

Tekst: mgr inż. Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB


Fot.: stock.adobe.com/smolaw11