W tym tygodniu, po raz drugi w historii PIIB, odbędą się obrady najwyższego organu Krajowej Izby przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpocznie się 18 czerwca (piątek) o godz. 9.00 i trwać będzie do 19 czerwca (sobota) do godz. 16.00. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Zjazd odbędzie się w trybie online, czyli przy użyciu systemu informatycznego (portalu członków PIIB dostępnego pod adresem www.portal.piib.org.pl). Zjazdowi będzie przewodniczył Andrzej Pawłowski – wiceprezes Krajowej Rady PIIB, funkcję sekretarza będzie sprawowała Danuta Gawęcka – sekretarz KR PIIB.

 

Zaproponowany przez Krajową Radę porządek obrad Zjazdu zawiera typowe punkty. Większość projektów uchwał dotyczy spraw rozstrzyganych corocznie. To m.in. przyjęcie sprawozdań organów i udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB, uchwalenie budżetu na rok 2022 i nadanie odznak honorowych.


„Pewnym zaskoczeniem może być projekt zmian w Statucie PIIB polegający na nowym brzmieniu ustępu 3a w § 9. Dodaliśmy go rok temu z intencją wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w zdalnych pracach organów, komisji i zespołów oraz wyborczych zebraniach obwodowych. Obligatoryjność zapewnienia zdalnego udziału w zebraniach obwodowych lub traktowanie tej możliwości jako opcji, stały się przedmiotem ożywionej dyskusji i zróżnicowanych opinii. Dlatego Krajowa Rada, na swoim posiedzeniu w dniu 26 maja br., większością głosów zdecydowała o proponowanej zmianie treści § 9 ust. 3a Statutu. Decyzja ta to dla jednych dowód zapobiegliwej przezorności, a dla innych krok wstecz na drodze do szerokiej i powszechnej cyfryzacji. Głosując w tej sprawie, spróbujcie rozważyć nie tylko bieżące uwarunkowania, ale i trendy przyszłości, wsłuchując się przede wszystkim w opinie członków naszego samorządu. To ich przedstawicielami jesteście na Zjeździe i od Waszego rozeznania zależy w jakim tempie będzie zmieniał się nasz samorząd” – napisał Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, w liście skierowanym do Delegatów.

 

Każdy Delegat posiadający czynne prawo wyborcze w dniach Zjazdu ma możliwość udziału w głosowaniu za pośrednictwem systemu informatycznego. Po zalogowaniu się do portalu PIIB za pomocą swojego indywidualnego loginu (numeru członkowskiego) oraz hasła, w katalogu Krajowy Zjazd 2021, można zapoznać  się z materiałami sprawozdawczymi z działalności organów statutowych w 2020 roku oraz projektami uchwał Zjazdu. W portalu będą widoczne dwie ikony: „Materiały dla Delegatów” oraz „Krajowy Zjazd 2021”.

 

Istnieje możliwość wielokrotnego logowania się do katalogu zjazdowego, jednak głos można oddać tylko raz i nie można dokonywać jego zmiany. Na 24 godziny przez końcem głosowania do Delegatów zostanie wysłany email z przypomnieniem o zbliżającym się końcu głosowania.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Delegatów do uczestnictwa w XX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: stock.adobe.com/SIAMRAT.CH