Posiedzenie poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. Spotkanie odbyło się w trybie wideokonferencji 26 maja br. Niektórzy członkowie Krajowej Rady PIIB stawili się osobiście w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

Na początku spotkania poprzez głosowanie przyjęto zaproponowaną przez jednego z członków KR PIIB zmianę kolejności punktów w porządku obrad. Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, przedstawiła protokół z poprzedniego posiedzenia. Protokół został jednogłośnie przyjęty. 

 

Zgodnie z nowym porządkiem obrad otwarto dyskusję na temat ramowego regulaminu zebrań członków PIIB w obwodach wyborczych. Dokument powstał w oparciu o fragment „Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB 17-20 czerwca 2020 r.” Kluczowym jest tu § 9 ust.3a o aktualnym brzmieniu: „Organy Izby podejmując uchwały regulujące  tryb postępowania przy przeprowadzaniu posiedzeń i podejmowaniu uchwał przez zebrania obwodowe, komisje i zespoły uwzględniają możliwość ich podejmowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.”
Po długiej dyskusji ustalono, że ze względu na różne możliwości interpretacji tego fragmentu oraz niemożliwą do przewidzenia sytuację pandemiczną w kraju, która mogłaby utrudnić organizację zebrań w obwodach wyborczych, należałoby zmienić treść regulaminu, a w pierwszej kolejności treść statutu, który był podstawą tworzenia tego dokumentu.

 

W trakcie posiedzenia omówiono projekty porządku oraz regulaminu obrad XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego. Oba dokumenty krótko przedstawiła Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. W sumie przygotowano kilkanaście zjazdowych uchwał. W wyniku głosowania przeprowadzonego w trakcie posiedzenia KR PIIB wprowadzono do porządku XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego nowy punkt w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia zmiany w statucie (§ 9 ust. 3a) o następującym brzmieniu: „Organy Izby podejmując uchwały regulujące tryb postępowania przy przeprowadzaniu posiedzeń i podejmowaniu uchwał przez zebrania obwodowe, komisje i zespoły dokonują wyboru spośród następujących form odbywania posiedzenia i podejmowania uchwał:
1) stacjonarna,
2) z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym,
3) hybrydowa polegająca na połączeniu form wskazanych w pkt 1 i 2.”.

 

Obradujący podjęli uchwałę w sprawie dodania jeszcze jednego punktu w porządku obrad XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego – dotyczącego zmiany regulaminów Krajowej Komisji Rewizyjnej i OKR. Przegłosowano również wniosek dotyczący tego, by głosowanie w sprawie nadania odznak honorowych PIIB odbywało się oddzielnie dla każdej z wymienionych na liście osób. Zatem przygotowane zostanie tyle uchwał, ile jest osób pretendujących do nadania odznaki.
Za zakończenie obradujący zagłosowali w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad zjazdu oraz jego uzupełnionego regulaminu. Większością głosów zostały one przyjęte.

 

W dalszej części posiedzenia Andrzej Jaworski pełniący funkcję skarbnika KR PIIB przedstawił projekt budżetu PIIB na 2022 r., omówił także nieznaczne zmiany w poszczególnych punktach tego dokumentu, np. obniżenie planowanych wydatków na delegacje i koszty transportu, wzrost kosztów przewidzianych na elektroniczny dostęp do norm. Większością głosów projekt budżetu został przyjęty. Następnie przedstawiony został projekt uchwały zmieniającej zasady gospodarki finansowej PIIB. Proponowane zmiany nawiązują do dwóch wniosków zjazdowych dotyczących dodatkowych opłat za przejazdy autostradą samochodem prywatnym oraz opłat za parkowanie w wysokości określonej w rachunku. Większością głosów projekt zmian został przyjęty, co oznacza, że zatwierdzony został komplet dokumentów, które trafią do delegatów na XX Krajowy Zjazd PIIB.

 

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, omówiła projekt uchwały KR PIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną. Uchwałę jednogłośnie przyjęto. Większością głosów przyjęto również uchwałę w sprawie zasad organizacji zebrań członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych.

 

Na zakończenie Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Wnioskowej KR PIIB krótko omówił stan realizacji wniosków. Zaś Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB podziękował tym, którzy zajmowali się wnioskami i w odpowiedzi na nie przysłali obszerne i merytoryczne wyjaśnienia lub opinie, które ułatwią pracę Komisji Wnioskowej.

Jednogłośnie przegłosowana została również uchwała dotycząca nadania odznak honorowych PIIB – jednej złotej i jednej srebrnej.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat