Wyjątkowe prace naukowe, publikacje, a także osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa i architektury zasługują na wyróżnienie. Do 30 czerwca można składać wnioski o przyznanie nagrody Ministra Rozwoju Pracy i Technologii

 

Rozpoczęła się 49. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek. W konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

 

Do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace naukowe zgłaszane mogą być:

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

  • za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
  • za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • za publikacje - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów w okresie, którego dotyczy wniosek.

 

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe: https://tiny.pl/rvvxb

 

Rozpoczęła się również 59. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa. Założeniem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze jest wyłonienie i upowszechnienie najwybitniejszych rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa, charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi. W ramach postępowania konkursowego może być przyznana jedna nagroda w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia w formie dyplomów.

 

Przedmiotem konkursu są:

  • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych, technologicznych;
  • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
  • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

 

Przedmiotem konkursu mogą być tylko te osiągnięcia twórcze, które zostały zrealizowane i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania. W konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze.

 

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe: https://tiny.pl/rvvmg

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: stock.adobe.com/1expert