Podczas obrad, które odbyły się w trybie zdalnym, zgromadzeni jednogłośnie wybrali Polaka.

Dr inż. Sebastian Wall, Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności w lnstytucie Techniki Budowlanej (ITB), został 10 grudnia 2O2O r, wybrany na przewodniczącego Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA), zrzeszającej jednostki techniczne wyznaczone przez państwa członkowskie UE do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (ETA).

 

Jak zaznaczył dr inż. Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, w piśmie z dnia 29 grudnia 2020 r. skierowanym do prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, objęcie przewodnictwa EOTA jest wyrazem zaufania i uznania dla pozycji Instytutu Techniki Budowlanej. 

ITB jest zaangażowany w prace EOTA od 1998 r. Do 2004 r. miał w organizacji status obserwatora, a po wejściu Polski do UE w 2004 r. uzyskał status członka rzeczywistego. Od tego momentu ITB aktywnie pracuje w organach technicznych i zarządzających EOTA na rzecz polskiego i europejskiego przemysłu budowlanego.

 

„Pracownicy ITB uczestniczą w działaniach EOTA na praktycznie wszystkich szczeblach organizacyjnych w celu doskonalenia procesu opracowywania Europejskich Dokumentów Oceny i procedur, które są podstawą do wydawania Europejskich Ocen Technicznych. Praca w międzynarodowym otoczeniu EOTA przynosi nam też nieocenione doświadczenie, które procentuje następnie wysoką jakością usług w dziedzinie ocen technicznych oferowanych polskiemu klientowi” – dodał dr inż. Robert Geryło.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 3O5/2011 Europejskie Oceny Techniczne są dedykowanym narzędziem pozwalającym producentom niestandardowych, często innowacyjnych wyrobów budowlanych na sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie CE dające dostęp do wspólnego rynku Unii Europejskiej.

 

Dr inż. Sebastian Wall jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od 2007 r. pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w analizie zagadnień związanych z harmonizacją europejską i wymaganiami krajowymi w obszarze wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Ekspert wspierający polską delegację na obrady Grupy Przygotowawczej oraz Stałego Komitetu Budownictwa Komisji Europejskiej (SCC), przewodniczący Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Zaangażowany w prace normalizacyjne na poziomie europejskim i krajowym, członek PKN KT 307 ds. Zrównoważonego budownictwa oraz Przewodniczący PKN KT 317 ds. Wentylacji i klimatyzacji. Autor prac badawczych, publikacji branżowych, wykładowca i kierownik merytoryczny na seminariach szkoleniowych ITB. Członek Rady Naukowej ITB.

 

Źródło: itb.pl oraz eota.eu

Fot.: ITB