Wprowadzanie zmian Prawa budowlanego w tym zakresie podzielono na kilka etapów. Warto wiedzieć od kiedy dokładnie nowe przepisy będą miały zastosowanie.

4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa, o której wstępnie informowaliśmy w tekście „Pierwszy krok w cyfryzacji procedur budowlanych”, tj. ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz. 11). 

Umożliwi ona sporządzanie projektów budowlanych i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej.

Zmiany Prawa budowlanego w tym zakresie podzielono na cztery etapy, poniżej przypominamy poszczególne etapy i podajemy konkretne terminy wejścia ich w życie:

 

Pierwszy etap – od 05.01.2021 r.

Wchodzą w życie przepisy naprawiające błędy z ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego, a także zmieniona zostanie definicja obiektu liniowego, do której dołączono kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej.

Jako jedyna z grupy przepisów „cyfryzacyjnych”, wchodzi 5 stycznia w życie możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących obowiązków kierownika budowy (art. 45a Pb). Jednak nie opublikowano jeszcze rozporządzenia, które pozwalałoby taki wniosek złożyć w formie elektronicznej.

 

Drugi etap – od 19.01.2021 r.

Wejdą w życie przepisy umożliwiające dołączenie do zgłoszenia zamiast oryginałów, kopii niektórych dokumentów:

 • uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia budowy:
  a) zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
  b) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.
 • uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego,
 • wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, i uzasadnienia zarządcy drogi.

Jednocześnie doprecyzowano, że powyższe dokumenty należy dołączyć do projektu zagospodarowania terenu.

 

Trzeci etap – od 04.02.2021 r.

Od tej daty będzie istniała możliwość składania elektronicznych wniosków dotyczących najprostszych procedur, w tym m.in.:

 • zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (nie dotyczy to zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB),
 • o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki,
 • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, wznowienie robót budowlanych,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót,
 • o wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • o zmianę sposobu użytkowania, itp.

W powyższych sprawach nowe przepisy dodatkowo dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii.

 

Czwarty etap – od 01.07.2021 r.

Wejdą w życie przepisy umożliwiające cyfryzację bardziej skomplikowanych procedur budowlanych, w tym wymagających projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

W tym przypadku również przepisy dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii, a także zlikwidowany zostanie obowiązek poświadczania przez projektanta za zgodność z oryginałem mapy, na której sporządzany będzie projekt zagospodarowania terenu. Od 1 lipca 2021 r. inwestor będzie więc miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków m.in.:

 • o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,
 • odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,
 • o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • o zmianę pozwolenia na budowę,
 • o budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.

 

Czwarty etap (uwzględniający art. 25 ustawy) – od 05.07.2021 r.

Od tego dnia możliwe będzie dokonanie zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB.
Ta dziwna sytuacja umożliwiająca wcześniejsze korzystanie z przepisów cyfryzacyjnych w przypadku bardziej skomplikowanych procedur niż zgłoszenie wynika z faktu, iż ustawę opublikowano w Dz. U. dopiero w bieżącym roku, a jednocześnie w art. 25 ustawy przewidziano, iż dopiero po okresie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia będą obowiązywały przepisy umożliwiające zgłoszenie, do którego należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany.

 

Tekst: mgr inż. Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB

Fot.: stock.adobe.com/Andrey Popov