Narada szkoleniowa przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z członkami krajowego oraz okręgowych sądów dyscyplinarnych, krajowymi i okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej PIIB odbyła się 25 listopada 2020 r. w Warszawie. 

W obradach (które odbyły się online) uczestniczyli prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, oraz Krzysztof Piątek, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W spotkaniu wzięli udział Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, oraz przewodniczący Okręgowych Rad: Dolnośląskiej OIIB – Janusz Szczepański, Małopolskiej OIIB – Mirosław Boryczko, Opolskiej OIIB – Adam Rak i Śląskiej OIIB – Roman Karwowski. W naradzie uczestniczyło 360 osób.

 

Na początku posiedzenia głos zabrał prof. Zbigniew Kledyński, który podkreślił, jak ważne są wspólne konsultacje między organami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazał, że tego typu spotkania dają okazję do wypracowania wspólnych działań w zakresie zadowolenia obu stron, następnie mówił o pracy organów nadzoru budowlanego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

– Zadaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest nie tylko kontrola organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, ale także kontrola nad przestrzeganiem prawa wśród osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – podkreślił Krzysztof Piątek.

 

Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione procedury dotyczące wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków samorządu.

Jak podkreślali przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zgodnie z zadaniami stojącymi przed izbą, są żywo zainteresowani egzekwowaniem należytego i sumiennego wykonywania zawodu przez członków samorządu.

Mecenas Jolanta Szewczyk i mecenas Krzysztof Zając, współpracujący z PIIB, omówili:

  • zasady przeprowadzania postępowania dowodowego;
  • pojęcie dowodu;
  • mandaty karne – warunki nakładania i skutki nałożenia mandatu dla postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
  • sposób prowadzenia postępowań kontrolnych i formułowanie wniosków o ukaranie, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów.

 

Podczas dyskusji, która wywiązała się w czasie narady (na czacie), mówiono m.in. o kwestii przedawnień, kontrolach obiektów, wstrzymaniu budowy i stratach wynikających z przestoju, oraz o doskonaleniu współpracy pomiędzy samorządem zawodowym inżynierów budownictwa a nadzorem budowlanym.

 

Tekst: Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator

Fot.: Biuro PIIB