Warto mieć je w podręcznych zakładkach, by szybko i precyzyjnie pozyskiwać informacje niezbędne do budowy, projektowania, użytkowania obiektu budowlanego. Skopiuj, zapisz i korzystaj.

 

1. Infrastruktura podziemna i naziemna

Dzięki tym linkom będziemy mogli odczytać m.in. infrastrukturę podziemną i nadziemną, projektowane/budowane drogi, pozwolenia na budowę/zgłoszenia, sprawdzić geologię, archeologię, MPZP, studium, decyzje lokalizacyjne, rzędne terenu, osnowę geodezyjną, obliczyć objętość wykopu/nasypu, zobaczymy linie elektroenergetyczne, klasyfikację gruntów, tereny zamknięte; Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; GUNB; GDDKiA, sieć drogowa w tym drogi projektowane jak i w budowie, sprawdzimy fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, ceny nieruchomości, mieszkanie+, numeryczny model terenu, grunty Skarbu Państwa, tereny zamknięte, hydranty, oraz wiele innych danych dotyczących konkretnej działki.

Warto pamiętać, że na Geoportalu dostępne są mapy tematyczne (5 warstw): mapa administracyjna, mapa krajobrazowa, mapa hydrograficzna, mapa sozologiczna, mapa ogólnogeograficzna, „Użytki gruntowe”, „Kontury klasyfikacyjne”. W ostatnich dniach dodano nową warstwę „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej” publikującą dane gromadzone przez Administrację Morską.

Dane zostały podzielone na sześć tematów. Poszczególne grupy warstw są domyślnie wyłączone, aby je włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji”, a następnie podgrupę „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”.

Polecamy filmy instruktażowe jak korzystać z geoportalu oraz poradnik korzystania z e-mapy.

Nowością w serwisie Geoportal jest narzędzie "Wyszukiwanie tras" pozwalające na wyznaczanie na mapie tras dojazdu do wybranego miejsca. Nowa funkcjonalność jest dostępna w menu głównym, w pozycji ANALIZY / Inne. 

 

2. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Od teraz w ZSIN, oprócz nowych numerów Ksiąg Wieczystych, publikowane są również stare numery, które nie zawierają w sobie kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz cyfry kontrolnej. W przypadku takich numerów nie jest aktywne linkowanie do systemu EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

3. Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK)

ULDK umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków. Użytkownik nie musi wiedzieć, w którym powiecie taka działka się znajduje, ani jaka jest struktura bazy powiatowej.

Usługa ULDK na podstawie własnego wykazu baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług sieciowych potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy powiatowej i uzyskać oczekiwaną informację.

 

4. Wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych (kliknij link)

 

5. Sprawdzanie księgi wieczystej 

 

6. Sprawdzanie geologii

 

7. Sprawdzanie zagrożeń powodziowych

 

8. System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

To kompletny system zapewniający wszechstronny dostęp do danych przestrzennych gromadzonych przez administrację morską.

 

9. Cyfrowa mapa geologiczna dna Bałtyku

Baza danych, na bieżąco aktualizowana, składa się z warstw tematycznych, dzięki którym dowiadujemy się więcej o głębokości akwenu, rodzaju osadów występujących na jego dnie, jak również na głębokości kilkuset metrów.

 

10. Mapa Geośrodowiskowa Polski (kliknij w link)

Obszerna baza danych zawiera informacje o miejscach występowania kopalin, gospodarce złożami, wybranych elementach górnictwa, hydrogeologii oraz hydrografii. Baza zawiera także dane o ochronie krajobrazu, zabytkach dziedzictwa kulturowego i stanie geochemicznym powierzchni ziemi. Mapa Geośrodowiskowa Polski jest udostępniana w formie tradycyjnych map analogowych oraz rozbudowanych usług sieciowych.

 

11. Mapy archiwalne, które mogą być potrzebne np. przy legalizcji obiektów budowlanych (kiedy trzeba udowodnić rok budowy).

 • W serwisie Geoportal w ramach grupy warstw „Dane archiwalne” .
   

Dane można pozyskać też w trybie offline. W celu otrzymania dostępu do danych czgik, poza udostępnionymi kanałami online, należy złożyć wniosek o udostępnienie tych materiałów. Niezbędne do złożenia formularze zostały umieszczone na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Szczegóły odnośnie zamawiania znajdziemy tutaj.

 

12. Mobilny Bank Danych o Lasach (kliknij w link)

Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne, np. podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz łowiecka.

Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS. Adresy najpopularniejszych serwisów, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa czy serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, co ułatwia ich wykorzystanie. Inne, dowolne serwisy WMS można podłączyć, wpisując konkretny adres URL, który jest następnie zapamiętywany w aplikacji.
Po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również offline.

 

13. Mapa solarna (kliknij w link)

Mapa solarna pozwala sprawdzić powierzchnię dachu i ilość energii słonecznej, która pada na niego w ciągu roku. Dzięki temu można oszacować opłacalność instalacji paneli fotowoltaicznych. 

 

14. Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)

 

15. Mapa sieci elektroenergetycznej (kliknij w link)

 

16. Baza kolejowa 

 

17. Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym.

 

18. QGIS - to darmowy program - Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej (kliknij w link)

Są w nim dane z wielu źródeł (np. dane z pomiarów GPS, skany map, dane z geoportal.gov.pl, Google Street View) zobaczycie MPZP, infrastrukturę podziemną i nadziemną. Umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Można rysować, obliczać, nawet wyceniać.

Jak pobierzecie program polecamy wtyczki do zagospodarowania przestrzennego (pkt poniżej 19) :
Wtyczka APP stanowi rozszerzenie standardowej funkcjonalności otwartego oprogramowania QGIS.
Wtyczka wspomaga tworzenie danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP), zbiorów APP oraz metadanych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 31 października 2020 r. Umożliwia również przeprowadzenie walidacji (kontroli poprawności) przygotowanych dokumentów.
Wtyczka APP posiada następujące funkcjonalności (zobacz film):
 • tworzenie danych dla APP,
 • tworzenie inicjalnego zbioru APP,
 • tworzenie i aktualizacja metadanych dla zbioru APP,
 • weryfikacja poprawności danych dla APP,
 • weryfikacja poprawności zbioru APP,
 • weryfikacja poprawności metadanych dla zbioru APP.

19. Zagospodarowanie przestrzenne - cyfryzacja (kliknij w link)

Portal o cyfryzacji zagospodarowania przestrzennego udostępnia niezbędne informacje oraz narzędzia służące cyfryzacji aktów planowania przestrzennego (APP) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cyfryzacja APP polega na przetworzeniu danych dotyczących obowiązujących aktów z postaci analogowej do postaci cyfrowej oraz tworzeniu nowych danych APP w postaci cyfrowej, w toku procedury planistycznej.
Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 5a, którego regulacje obowiązują od 31 października 2020 r. Przepisy wprowadzają obowiązek tworzenia danych przestrzennych dla wszystkich APP, wraz z określeniem minimalnego zakresu danych.
 
20. Interaktywna mapa polskich zabytków (kliknij w link)
Informacja o lokalizacji obszarów chronionych ze względu na wpis do księgi A i C rejestru opracowana na podstawie decyzji przesłanych do NID przez WKZ jest dostępna na administrowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa geoportalu będącym częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.
 

Wykaz obiektów i miejsc wpisanych do księgi A rejestru zabytków w formacie pliku CSV można pobrać pod adresem https://dane.gov.pl/dataset/1130, natomiast analogiczny plik z wykazem zabytków archeologicznych wpisanych do księgi C rejestru dostępny jest pod adresem https://dane.gov.pl/dataset/210 Oba wykazy zawierają obiekty, o których informacje prezentowane są na geoportalu NID.

Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 30 września 2020 r.

21. Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków (kliknij w link)

W rejestrze znajduje się wykaz:
 • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • świadectw charakterystyki energetycznej;
 • protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Jak uzyskać wpis do wykazów osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

 • uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (kliknij w link),
 • uprawnienia do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku (kliknij w link).

22. Zbiory archiwalne online (kliknij w link)

 

23. Wykaz aktualnych przepisów prawnych posegregowanych tematycznie (kliknij w link).
W danym przepisie są również najnowsze zmiany (nowelizacje) danej ustawy/rozporządzenia.

 

24. Infrastruktura kolejowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na interaktywnej mapie (kliknij w link)

 

25. Nowa aplikacja Centralnej Bazy Danych Geologicznych GIS, informuje o możliwościach dostępu do danych przestrzennych (kliknij w link).
Nowa aplikacja CBDG GIS (ang. geographic information system) łączy w sobie wszystkie te metody. Jest ona następczynią aplikacji "CBDG - usługi WFS i WMS", poszerzającą i unowocześniającą jej możliwości. Przede wszystkim wykorzystuje nowe rozwiązanie dla okna mapy. Jest w nim użyty komponent sprawdzony i od dawna wykorzystywany w aplikacji mobilnej GeoLOG. Dzięki aplikacji CBDG GIS, w jednym miejscu, pod adresem gis.pgi.gov.pl użytkownik będzie mógł:

 • przeglądać w oknie mapy zawartość danego zbioru danych i szybkość działania serwowanych usług mapowych,
 • skopiować link potrzebnej usługi sieciowej (WMS, WFS, REST),
 • zamówić do pobrania dane przestrzenne w formie spakowanego pliku SHP.

Ta ostatnia funkcjonalność realizowana jest za pośrednictwem innej aplikacji CBDG Menedżer pobierania, bo to właśnie ona odpowiada za proces obsługi zamówień na pliki SHP. Natomiast aplikacja CBDG GIS jedynie pośredniczy w tej operacji za pomocą wyskakującego okna formularza do zamawiania plików.

W aplikacji znajduje się bardzo długa i rozszerzająca się lista zbiorów danych przestrzennych z różnych dziedzin geologii. Są one pogrupowane tematycznie, np.: Surowce mineralne, Geofizyka, Hydrogeologia, Bałtyk i inne. Aby można było szybko odszukać potrzebne informacje, w aplikacji znajduje się okienko wyszukiwania, gdzie po wpisaniu kilku liter użytkownik może łatwo dotrzeć do konkretnego zasobu informacyjnego. Przy wyszukiwaniu wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia.

Aplikacja CBDG GIS obsługuje głównie dane z CBDG, a także z innych serwerów PIG–PIB: Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej.

 

26. Internetowe Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego (kliknij w link)

 

27. STOP POWODZI (kliknij w link)
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

 

28. STOP SUSZY (kliknij w link)
Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

 

29. CORINE Land Cover - CLC (kliknij w link)        
Aktualna informacja dotycząca pokrycia terenu/użytkowania ziemi na obszarze całej Europy w regularnym cyklu oraz wykazanie zmian zachodzących między kolejnymi cyklami.

 

30. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej (kliknij w link)
Zapewnia dostęp do prawa UE, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innych dokumentów publicznych UE, jak również Komunikaty i decyzje Komisji dotyczące publikacji tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych europejskich; Komunikaty i decyzje wykonawcze Komisji dotyczące publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny technicznej.

 

31. Geologiczne, arkuszowe mapy dna Bałtyku do pobrania z internetu (kliknij w link)
Więcej informacji - Państwowy Instytut Geologiczny

 

32. Ekoportal (kliknij w link)
Jest portalem usługowym ułatwiającym dotarcie do informacji o środowisku. Jego charakterystykę prezentuje karta usług. Serwis został podzielony na 6 kategorii tematycznych – jedną z nich jest Dyrektywa INSPIRE. W ramach kategorii, oprócz informacji merytorycznych, publikowane są również materiały dydaktyczne, które powstały w ramach szkoleń organizowanych przez ministerstwo. 

 

33. Wyszukiwanie danych adresowych (kliknij w link)
Wyszukiwanie danych adresowych do lokalizacji (wyszukiwania) punktów adresowych, ulic i miejscowości służą funkcje dostępne w Uniwersalnej Usłudze Geokodowania (UUG).

 

34. Geologia na komórkę - GeoLOG
Interaktywne mapy geologiczne Polski. Aplikacja „GeoLOG” jest dostępna nieodpłatnie w sklepach w Google Play i App Store.

 

35. GEOSERWIS GDOŚ - (kliknij w link)

 

36. Przeglądanie hydrogeologicznych danych przestrzennych można zrealizować na kilka sposobów:

System przetwarzania danych PSH (SPD PSH) SPD PSH umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy Monitoring wód podziemnych (MWP). W celu udostępnienia podstawowych informacji została uruchomiona specjalna aplikacja internetowa dostępna pod adresem: http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html.
 
Szerszy dostęp do wybranych baz danych (CBDH, MWP, POBORY) można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Szczegółowe informacje w dziale "Jak zamówić dane?".
Obsługiwane przeglądarki: Firefox (3.5+), Chrome (10+), IE (7+), Safari (5+)
- Przeglądarka mapowa e-PSH
Przeglądarka mapowa (e-PSH) umożliwia przeglądanie danych przestrzennych dotyczących baz danych hydrogeologicznych:
MHP-GUWP - harmonogram realizacji
MhP-GUWP - Wydajność
GZWP - Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
JCWPD - Jednolite Części Wód Podziemnych
CBDH - otwory hydrogeologiczne
MWP- Monitoring Wód Podziemnych
Obiekty mineralne
Obszary zagrożone podtopieniami
Pobory
Zasoby dyspozycyjne
 
w oparciu o serwisy sieciowe zgodne z Dyrektywą INSPIRE i jest dostępna pod adresem: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
Instrukcja dodawania warstw informacyjnych w serwisie:
uruchomienie przeglądarki mapowej e-PSH
wybranie z górnego paska menu ikonki 'Zdefiniuj źródło danych'
wybranie źródła danych z listy serwisów WMS, a następnie potwierdzenie przez naciśnięcie przycisku 'Zarejestruj i wyświetl'
wybranie ikonki 'Wyświetl klasy i zapytania' a następnie zaznaczenie, którą klasę lub zapytanie chcemy wyświetlić
po potwierdzeniu przyciskiem 'Wyświetl' dane pojawiają się w legendzie i oknie głównym mapy
 
 
38. CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynkówhttps://zone.gunb.gov.pl/
Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.
 
 
39. SOPO - System Osłony Przeciwosuwiskowej (kliknij w link)
Wyszukiwanie i przeglądanie informacji o zagrożeniach ruchami masowymi.
 
 
40. GeoSMoRP - System Monitoringu Ryzyka Powodziowego (kliknij w link)
Informacje w serwisie dotyczą monitorowania ryzyka powodziowego na Żuławach.
 
 
41. Wyszukiwanie najciekawszych zabytków w danej okolicy (kliknij w link)
Praktyczna wyszukiwarka uwzględniająca lokalizację użytkownika.
 
42. Polski indeks jakości powietrza - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (kliknij w link)
Aktualne informacje o jakości powietrza.
 
43. Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (kliknij w link)
Cała kartografia geologiczna w jednym miejscu.
 
 
44. E-Budownictwo 2.0 (kliknij w link)
Nowa wersja serwisu e-Budownictwo, która uwzględnia wybór roli, w której występujemy: inwestor, jako osoba fizyczna, inwestor, jako osoba prawna reprezentant, pełnomocnik
 
 
45. Numeracja adresowa (kliknij w link)
 
 
46. Uzbrojenie terenu (kliknij w link)
 
 
47. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (kliknij w link)
 
 
48. OsmHydrant, czyli przeglądanie hydrantów i ich zasięgów (kliknij w link)
Narzędzie OsmHydrant ułatwia proces dodawania i edycji hydrantów w OpenStreetMap (potrzebne jest konto, którego założenie jest bezpłatne).
 
 
49. Prognoza powietrza w Europie (kliknij w link)
 
 
50. RAMSAR - (kliknij w link) Konwencja Ramsarska jest międzynarodową umową podpisaną w 1971 r. w celu promowania ochrony i zrównoważonego użytkowania terenów podmokłych na całym świecie. Zgodnie z Konwencją Ramsarską obszarami wodno-błotnymi są „...tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów. Na liście obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe (tzw. liście ramsarskiej) znajduje się 19 polskich obszarów.
 
 
51. Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy - baza wiedzy (kliknij w link)
Przydatne informacje przygotowane przez doświadczonych specjalistów od wielu lat współpracujących z programem „Drogi dla Natury” i Fundacją EkoRozwoju. Opinie prawne, wzory pism, informacje o drzewach przydrożnych, sąsiedzkich sporach o drzewo, standardy ochrony drzew.
 
 
52. Korona Gór Polski 3D (kliknij w link)
Wykaz szczytów i mapa ich rozmieszczenia.

 
53. Monografia poświęcona regionalnej geografii fizycznej Polski.
– Regionalna geografia fizyczna Polski (pobierz PDF)
– Karty informacyjne mezoregionu (pobierz PDF)
 
 
54. Znajdź geodetę (kliknij w link)
 
55. Mapa pola elektromagnetycznego (kliknij w link)

Od 20 lipca 2021 roku działa System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM), będący publiczną bazą danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku, i prowadzony przez Ministra Cyfryzacji. Głównym komponentem systemu jest rozbudowana baza danych o instalacjach radiowych stacji bazowych telefonii komórkowej i wynikach pomiarów pola elektromagnetycznego wykonywanych w ich otoczeniu przez akredytowane laboratoria na zlecenie prowadzących instalacje lub użytkowników urządzeń radiokomunikacyjnych.
 
SI2PEM gromadzi i prezentuje te dane w jednolitej i uporządkowanej formie. SI2PEM gromadzi również informacje o kontrolnych pomiarach PEM prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz dane z rejestrów instalacji i pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Do systemu trafiają też informacje od operatorów telekomunikacyjnych na temat istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej.
 
SI2PEM pozwala także dokonać ciągłych estymacji emisji PEM, czyli pozwala wyznaczyć analitycznie ciągły rozkład natężenia pola elektromagnetycznego na obszarze całego kraju z dokładnością do 1 metra kwadratowego, także w tych miejscach, w których nie zostały jeszcze wykonane pomiary PEM. Wyniki pomiarów PEM oraz estymacji rozkładów PEM prezentowane są na mapie. Dostęp do tych informacji jest powszechny i bezpłatny.
 
 
56. Inwestycje w szerokopasmowy dostęp do internetu – mapa (kliknij w link)
 
 
57. Geoportal Krajowy Na Mapie – (kliknij w link)
Bezpłatny dostęp do map zawierających podstawowe informacje o okolicy, w której użytkownik posiada lub inwestuje w nieruchomości. Baza stworzona w oparciu o otwarte dane rejestrów państwowych. Geoportal Krajowy gromadzi dane takie jak: działki ewidencyjne, budynki, adresy, potencjał solarny, rzeźba terenu, nazwy i granice miejscowości, drogi, koleje, tereny zielone, cieki i akweny wodne i wiele innych informacji, które często mogą być niezauważalne w terenie.
 
 
58. Centralny rejestr form ochrony przyrody (kliknij w link)
Oprócz danych opisowych zawartych na tej stronie internetowej Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi także pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl interaktywny portal mapowy, który jest integralną częścią centralnego rejestru form ochrony przyrody. Prezentowane są tam lokalizacje i przebiegi granic wszystkich form ochrony przyrody obowiązujących w Polsce na tle różnorakich materiałów kartograficznych.
 
 
 
 
Tekst: FB PIIB

Śledź kolejne aktualizacje na naszym profilu FB (kliknij link)